برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۰۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۵۱
جزو ۴
سوره آل عمران

ضرر نمی رسانند بخدا هبچ چیز و ازبرای آنهاست عذاب دردناک (۱۷۹) و گمان نکنند کفار که مهلت دادیم از برای آنها بهتر است برای ایشان مهلت دادیم از برای ایششان تا اینکه زیاد بکنند گناه را و از برای ایشانست عذاب خوار کننده (۱۸۰) هرگز نباشد که خدا وا بگذارد مؤمنین را بر آنچه هستید شما منافقین بر آن که آنها را استهزا کنید و طعن بر آنها زنید بلکه این مهلت برای اینست که تمیز داده شود نجس از پاک و هرگز نباشد که خدا آگاه بسازد شما را از غیبت ولیکن خدا بر میگزیند از پیمبرهای خودش هر که را می خواهد پس ایمان بیاورید بخدا و رسولان خدا و اگر ایمان بیاورید و بپرهیزید پس از برای شماست مزد بزرگ (۱۸۱) و گمان نکنند آن کسانیکه بخل میکنند بآنچه داد خدا از کرم خودش بایشان از دادن زکوهٔ آنها این ندارند زکوهٔ خوبست برای آنها بلکه آن شر است برای آنها زود باشد که مال ز کوهٔ و سایر خیرات و مبرات را که بخل کردند و ندادند طوق کنند بگردن آنها در روز قیامت و از برای خداست میراث آسمانها و زمین و خدا بهرچه میکنند آگاه است (۱۸۲) بتحقیق شنید خدا قول آن کسانیکه گفتند بدرستی که خدا فقیر است و ما توانگرانیم زود باشد که بنویسیم آنچه را گفتند و کشتن آنها پیغمبر را بدون حق و میگوئیم بچشید عذاب سوزان را (۱۸۳) این سوختن شما بجهته آن چیزهائیست که پیش فرستاده است دستهای شما از اینکه کشته اید پیغمبران را و نسبت فقر بخدا و غنابخودتان دادید بدرستیکه خدا نیست ظلم کننده از برای بندگان خودش (۱۸۴) آن کسانیکه گفتند بدرستی که خدا عهد کرد بسوی ما اینکه ایمان نیاوردیم از برای رسولی تا اینکه بیاورد از اقربائی که بسواند آنرا آتش بگو ای محمد بتحقیق آوردند شما را رسولانی پیش از من حجتها و آنچه شما گفتید که قربانی آوردند که آتش آن را سوزاند پس چرا کشتید ایشان را اگر راستگو هستید (۱۸۵) پس اگر تکذیب کنند تو را بتحقیق تکذیب گردیده شدند رسولان که پیش از تو بودند و معجزه ها آورده بودند وز بورها و کتاب روشن آورند (۱۸۶) هر نفسی چشنده است مرگ را وجز این نیست که تمام داده میشود مزدهای خود را در روز قیامت پس هر که دور کرده شود از آتش و داخل شود بهشت را پس بتحقیق رستگار شد و نیست حیات دنیا مگر مناع فریب (۱۸۷) هر آینه آزموده شوید در مالهای خودتان ونفسهای خودتان