برگه:Quran-Elmi.pdf/۱۰۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
ص ۵۰
جزو ۴
سوره آل عمران

مؤمن ثابت قدم کدام است (۱۶۸) و معلوم شود منافق کیست و گفته شد در آن روز از برای منافقان بیائید جنگ کنید در راه خدا که بکشید یا کشته شوید یا دفع کنید و بگریزانید کفار را گفتند اگر ما میدانستیم طریقهٔ جنگ کردن را هر آینه منابعت میکردیم شمارا ایشان از برای کفر در آن روز نزدیک تر بودند از اینکه نزدیک باشند از برای ایمان میگویند به زبانهای خودشان آنچه را که نیست در دل های ایشان و خدا داناتر است بآنچه پنهان میکنید (۱۶۹) آن کسانی که در خانه نشسته بودند و همراه قشون پیغمبر بجنگ نرفته بودند ، میگفتند برادرهای خودشان اگر آنهائی که رفتند اطاعت ما را کرده بودند و بجنگ نمیرفتند کشته نمی شدند بگو بآنها پس ذور کنید شما از خودتان مرگ را اگر راست میگوئید (۱۷۰) و گمان مکن ایمحمد البته آن کسانی را که کشته شدند در راه خدا مرد گمانند بلکه زندگانند در نزد پروردگار خودشان روزی داده میشوند (۱۷۱) شادان هستند بآنچه داده است خدا بآنها از فضل خودش در ازای شهادت آنها و شادمانند بآن کسانیکه بعد بدرجه شهادت میرسند و بآنها ملحق خواهد شد و از عقب آنها خواهد رسید که نباشد ترس برای آنها و نه ایشان اندوهناک و غمخوار میشوند (۱۷۲) شاد مانند بسبب نعمتی که از جانب خدا بآنها رسیده و مزیتی که بآنها داده شده و بدرستی که خدا ضایع نمی کند اجر مؤنین را (۱۷۳) آن کسانیکه طلب اجابت کردند از برای خدا و برای رسول خدا بعد از آنکه رسیده بود بایشان زخم مر آنهائی را که نیکوئی کردند از ایشان و پرهیز نمودند اجر بزرگیست (۱۷۴) آن کسانیکه گفتند برای ایشان مردم بدرستی مردمیکه اجماع کردند از برای آمدن به بدر و جنگ کردن با شماها پس بترسید از ایشان پس زیاد شد ایمان آنها و گفتند بس است ما را خدا و نیکو وکیلیست (۱۷۵) پس برگشتند از بدر ثانی بسبب نعمتی که از جانب خدا به آنها رسید و زیادی کرامتی که نرسید بآنها بدی و منابعت کردند و خدا صاحب فضل بزرگ است (۱۷۶) جز این نیست که این شیطان است می ترساند دوستان خودش را که منافقین باشند که نروند بالشکر پیغمبر و برگردند پس نترسید از ایشان و بترسید از من اگر هستید از مؤمنین (۱۷۷) و اند وهناک نکند تو را آن کسانی که شتاب میکنند در کفر بدرستی که ایشان ضرر نمی رساند خدا را هیچ چیز اراده میکند خدا اینکه نگرداند برای اشان بهرهٔ در آخرت و از برای آنهاست عذاب بزرگ (۱۷۸) بدرستی و تحقیق آن کسانی که خریدند کفر را بایمان