برگه:Qabus nama.pdf/۵۳

از ویکی‌نبشته
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.

آن کس که راه خذا جوید و طاعت خدای تعالی چون آتشی است که هر چند نکویش برافروزی برتری و فزونی جوید و مانند این کسی است که از راه خدای دور بود چون آبی بود که تا هرچند بالاش دهی فروتری جوید و نگونی؛ پس ای عزیز من بر خویشتن واجب دان شناختن راه خدای تبارک و تعالی جل جلاله و عم نواله و عظم شأنه و شروع کردن در راه حق جل و علا از سر اهتمام و حضور تمام ، چنانچه مجتهدان مردانه و سالکان فرزانه درین راه قدم از سرساخته‌اند، بلکه از سرسر بر خاسته و از خود فانی شده و پشت پا و پشت دست بر عالم فانی و باقی زده و در عالم سر و وحدت طالب و جویای واحد احد گشته و در آن پیدا ناپیدا حریق و غریق شده و از مرطوع و رغبت جان ایثار کرده، زهی سعادت آن نیک بخت بنده که وی را این دولت دست دهد و بخلعت و تشریف شریف این درجه و مقام مستعد و سرافراز گردد. صمدا و معبودا جمیع مؤمنین و مؤمنات و مسلمین و مسلمات را توفیق راه راست کرامت فرمای و اگر بیچارة عاصیئی که از سر غفلت و جهالت زمام اختیار از دست وی بیرون رفته قدمی چند بغیر اختیار بمتابعت شیطان و هواء نفس اماره بیراه نهاده و از جاده شریعت و طریقت محمدی صلی الله علیه و علی آله و أصحابه اجمعین الطیبین الطاهرین بیرون افتاده از راه کرم و لطف بیچون آن بنده بیچاره ضعیف را از ضلالت و گمراهی و قید شیطان مردود لعین خلاصی بخش بخیر یا أکرم الأکرمین و یا ارحم الراحمین و پس بدان ای پسر که این نصیحت نامه و این کتاب مبارک شریف را بر چهل و چهار باب نهادم ، امید که بر مصنف و خواننده و نویسنده و شنونده مبارک و میمون افتد ، انشاءالله و تعالی وحده العزیز.


فهرست ابواب

  • باب اول در شناختن ایزد تعالی و تقدس
  • باب دوم در آفرینش پیغمبران علیه السلام
  • باب سیوم اندر سپاس داشتن از خداوند نعمت
  • باب چهارم اندر فزونی طاعت از راه توانستن