برگه:PEYMAN 1 1.pdf/۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
—۶—

او هم نیست. باینمعنی که این نگارشها را اداره پیمان تهیه کرده با شور و آگاهی آقای کسروی چاپ می کند.

رسم مجله هاست که چشم مساعدت بنویسندگان می دوزند و هر مقاله ای که برسد دو نامه خود نشر می نمایند. ولی ما از همین آغاز اعلان می کنیم که از کسی چشم دستگیری نداریم مگر از آنان که از دور و نزدیک پیمان را پذیرفته اند و دست همراهی بسوی ما دراز کرده اند. ما از آنان چشم همدستی داریم که با خامه خود نیز مساعدت از ما دریغ ندارند.

نیز اگر از کسانی بقصد خرده گیری بر گفتهای ما مقاله بنویسند هر که باشند نوشتهای ایشان را چاپ خواهیم کرد باین شرط که رشته انصاف را از دست نداده مقصودشان جز نمودن حقیقت و راستی نباشد.

دوباره می گویم که صفحه های این مجله چنانکه بروی دوستان و همراهان ما باز است بروی نویسندگانی هم باز است که بگفته های ما ایراد دارند. تنها با یکشرط که مقصودشان آزار و دشمنی نباشد. ما هم بنوبت خود انصاف نموده اگر ایراد را بجا دیدیم بیدرنگ آن را پذیرفته و از روی حقشناسی پاسخ خواهیم نگاشت. در همه جا ما حق و راستی را برتر و والاتر دانسته از خودخواهی و خودنمایی دور خواهیم بود.

اما بخش دوم مجله بکجا آزاد است که هر گونه مقاله علمی که برسد و از هر که برسد بچاپ آن مبادرت خواهیم ورزید با شرط اینکه نویسنده درستکاری نموده گفته و نوشته دیگران را بنام خود نکرده باشد.