برگه:Majlis Melli 1.pdf/۵۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند اول
–۴۳–
نظامنامهٔ انتخابات دو درجه

۵ – ساعت افتتاح و اختتام مجلس انتخاب

۶ – مهر با امضای اعضای انجمن نظارت

‌مادهٔ ۳۲ – انجمن نظارت یا شعب آن تمام تعرفه‌هائی را که میدهد بترتیب نمره در کتابخانهٔ مخصوص ثبت خواهد شد.

فصل هفتم

در اخذ و استخراج آراء و تعیین انتخاب‌شدگان

‌مادهٔ ۳۳ – بمناسبت اهمیت محل مدت اخذ رأی از یک الی سه روز خواهد بود به تعیین انجمن نظارت.

‌مادهٔ ۳۴ – پس از انقضای موعدی که انجمن نظارت برای اخذ رأی معین میکند دیگر ورقه رأی از کسی قبول نخواهد شد.

‌مادهٔ ۳۵ – دادن رأی باید مخفی باشد و از این جهت باید دارندهٔ تعرفه قبل از دخول بمجلس انتخاب اسم یک یا چند نفر منتخبین خود را مطابق عده‌ای که اعلان شده است روی کاغذ سفید بی‌نشان نوشته لوله کرده با خود داشته باشد.

مادهٔ ۳۶ – پس از حضور اعضای انجمن نظارت و افتتاح مجلس انتخاب در ساعتی که اعلان شده قبل از شروع به گرفتن ورقهٔ رأی رئیس انجمن نظارت جعبه‌ای را که برای ضبط اوراق رأی معین شده است در حضور اعضاء انجمن و حاضرین از انتخاب‌ کنندگان باز نموده خالی بودن آنرا مینماید.

مادهٔ ۳۷ – هر یک از دارندگان ورقهٔ تعرفه پس از ورود بمجلس انتخاب در کمال آرامی تعرفه و ورقهٔ رأی خود را بیکی از اعضاء که برای این کار‌ معین شده‌اند میدهد.

ماده ۳۸ – گیرندهٔ تعرفه نمرهٔ تعرفه را بصوت بلند میگوید تا منشی انجمن نمره را در کتابچه ثبت تعرفه پیدا کرده نشان کند پس از نشان کردن نمرهٔ گیرنده تعرفه آنرا ابطال نموده بصاحبش رد می‌نماید و ورقهٔ رأی او را بدون نگاه کردن در جعبهٔ انتخاب میاندازد صاحبان تعرفه باحتیاط مواردیکه تجدید انتخاب لازم شود تعرفهٔ باطلهٔ خودشان را محفوظ خواهند داشت.

‌مادهٔ ۳۹ – انتخاب‌کنندگان پس از دادن ورقهٔ رأی و پس گرفتن تعرفهٔ باطله در صورت تنگی جای و اخلال نظم و ترتیب انتخاب بامر رئیس از مجلس انتخاب خارج خواهند شد.

‌مادهٔ ۴۰ – در محلهائیکه انتخاب در یک روز تمام نمیشود در ختام مجلس آنروز تمام اعضاء با احتیاطات لازمه درب جعبه را مهر کرده روز بعد همان اعضاء آن را باز می‌کنند.