برگه:Majlis Melli 1.pdf/۲۳۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم-دورهٔ اول تقنینیه
–۲۲۱–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌مادهٔ ۷ – اسم و رسم مدیر روزنامه و اسم مطبعه که در آن روزنامه چاپ میشود باید روی هر نمرهٔ روزنامه بطبع رسیده باشد هر یک از مدیر روزنامه و مطبعه بموجب این فصل ملتزم شرعیند که در صورت تخلف از وظیفهٔ خود از یک تومان الی سه تومان مجاناً دادنی باشند در صورتیکه در سنهٔ واحده تخلف در این فصل مکرر واقع شود علاوه بر وجه ملزمی بهر تکراری یک تومان اضافه بدهد.

‌مادهٔ ۸ – قبل از طبع و انتشار هر روزنامه و ورقهٔ مقرره مدیر جریده مکلف است که اظهارات ذیل را در روی یک ورقه بنظارت انطباعات بفرستد.

(۱) اسم و رسم مدیر روزنامه و محل ادارهٔ آن.

(۲)اسم و رسم مطبعه که روزنامه در آن بطبع خواهد رسید.

(۳)عنوان روزنامه و جریده و ترتیب طبع آن که یومیه است یا هفتگی است یا ماهانه.

(۴) عدهٔ چاپ هر نمره.

(۵) مسلک روزنامه و سیاق مطلب آن – در صورت تغییر هر یک از کیفیات فوق باید در ثانی معلومات لازمه بنظارت انطباعات داده شود و این اظهارات باید همه مکتوباً در روی ورقهٔ معینه با امضای مدیر مسئول بعمل آمده آن ورقه تمبر دولتی خورده باشد بموجب این فصل مدیر مسئول روزنامه ملتزم است که در صورت تخلف از پنج الی پنجاه تومان دادنی باشد.

‌ماده ۹ – در موقع انتشار هر یک از نمرات روزنامه دو نسخهٔ روزنامه بامضای مدیر برای ادارهٔ معارف آن شهر که در آن طبع میشود و دو نسخه از برای کتابخانه و قرائتخانه ملی فرستاده میشود در صورت تخلف مدیر روزنامه پنج تومان مجاناً دادنی خواهد بود.