برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۸۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۶۸–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

محولهٔ بخودشانرا کاملاً اجرا نمایند رئیس مزبور هر گاه مسامحه یا مماطله در ادارهٔ ضبطیه مشاهده کند اشخاص لازم را توبیخ و ملامت مینماید و چنانچه این اقدام او اثری نبخشید مهلتی بآن اشخاص میدهد و اگر باز نتیجه حاصل نشد مراتب را بادارهٔ ولایتی اطلاع میدهد.

مادهٔ ۲۵۳ – چنانچه رئیس ضبطیه مشاهده نماید که کاری در دوائر ضبطیه بعهدهٔ تعویق افتاد مهلتی بمدیر ضبطیه آن دایره داده تسویهٔ آن را خواهد خواست و هرگاه مدیر مزبور در آن موعد آن کار را تسویه نکرد و نیز نتوانست مدلل کند که قادر بر تسویهٔ آن نبوده مراتب را رئیس ضبطیه باطلاع اداره ولایتی میرساند و اگر رئیس ضبطیه در این موارد اغماض کرد خودش مسئول خواهد بود.

مادهٔ ۲۵۴ – هر گاه تعطیل در جریان امور حاصل و این تعطیل بواسطهٔ نرسیدن جواب ادارات یا اشخاصی باشد که تابع ادارهٔ ضبطیه بلوکی نبوده و‌جزو حکومت ولایت دیگرند رئیس بعد از یک ماه از تاریخ استعلام اول استعلام ثانوی نموده جواب میخواهد و اگر باز جواب نرسید بادارهٔ ولایتی آنولایت رجوع مینماید و اگر باز جواب نرسید بادارهٔ ولایتی ولایت خود رجوع میکند.

‌مادهٔ ۲۵۵ – هرگاه مدیر ضبطیه دایره مریض باشد رئیس می‌تواند کار او را بمدیر دیگری موقتاً رجوع کند ولی تغییر مدیری از دایره بدایرهٔ دیگر باجازهٔ ادارهٔ ولایتی است.

مادهٔ ۲۵۶ – رئیس ضبطیه حق دارد که مدیر دایره را از تحقیقات مطلبی خارج نموده و آن تحقیقات را در همان دایره بمدیر دیگری واگذار کند این‌اقدام رئیس ضبطیه در صورتی صحیح و قانونی است که تحقیقات راجع بخود مدیر ضبطیه یا اقوام و اقارب او و یا املاک خود او و اقوام او باشد این‌اقدام خود را رئیس ضبطیه باطلاع ادارهٔ ولایتی رسانیده و جهتش را هم اظهار میدارد.