برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۸۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۶۸–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

محولهٔ بخودشانرا کاملاً اجرا نمایند رئیس مزبور هر گاه مسامحه یا مماطله در ادارهٔ ضبطیه مشاهده کند اشخاص لازم را توبیخ و ملامت مینماید و چنانچه این اقدام او اثری نبخشید مهلتی بآن اشخاص میدهد و اگر باز نتیجه حاصل نشد مراتب را بادارهٔ ولایتی اطلاع میدهد.

مادهٔ ۲۵۳ – چنانچه رئیس ضبطیه مشاهده نماید که کاری در دوائر ضبطیه بعهدهٔ تعویق افتاده مهلتی بمدیر ضبطیه آن دایره داده تسویهٔ آن را خواهد خواست و هرگاه مدیر مزبور در آن موعد آن کار را تسویه نکرد و نیز نتوانست مدلل کند که قادر بر تسویهٔ آن نبوده مراتب را رئیس ضبطیه باطلاع اداره ولایتی میرساند و اگر رئیس ضبطیه در این موارد اغماض کرد خودش مسئول خواهد بود.

مادهٔ ۲۵۴ – هر گاه تعطیل در جریان امور حاصل و این تعطیل بواسطهٔ نرسیدن جواب ادارات یا اشخاصی باشد که تابع ادارهٔ ضبطیه بلوکی نبوده و جزو حکومت ولایت دیگرند رئیس بعد از یک ماه از تاریخ استعلام اول استعلام ثانوی نموده جواب میخواهد و اگر باز جواب نرسید بادارهٔ ولایتی آنولایت رجوع مینماید و اگر باز جواب نرسید بادارهٔ ولایتی ولایت خود رجوع میکند.

‌مادهٔ ۲۵۵ – هرگاه مدیر ضبطیه دایره مریض باشد رئیس می‌تواند کار او را بمدیر دیگری موقتاً رجوع کند ولی تغییر مدیری از دایره بدایرهٔ دیگر باجازهٔ ادارهٔ ولایتی است.

مادهٔ ۲۵۶ – رئیس ضبطیه حق دارد که مدیر دایره را از تحقیقات مطلبی خارج نموده و آن تحقیقات را در همان دایره بمدیر دیگری واگذار کند این‌اقدام رئیس ضبطیه در صورتی صحیح و قانونی است که تحقیقات راجع بخود مدیر ضبطیه یا اقوام و اقارب او و یا املاک خود او و اقوام او باشد این‌اقدام خود را رئیس ضبطیه باطلاع ادارهٔ ولایتی رسانیده و جهتش را هم اظهار میدارد.