برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۸۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۶۷–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

(دوم) مداقه در قوانین و احکامی که مورد اشتباه شده است و رجوع بادارهٔ ولایتی برای رفع اشتباه.

(سیم) رسیدگی بشکایاتیکه از ادارات و اشخاص متفرقه رسیده و راجع باعمال و رفتار صاحبمنصبان ضبطیه است.

(چهارم) تقدیم لایحه بحکومت ولایت در باب تغییر حدود دوایر ضبطیه و همچنان تغییر محل اقامت مدیرهای ضبطیه.

(پنجم) تغییر قسمت‌های دوایر ضبطیه.

(ششم) انفصال موقتی صاحب‌منصبان ضبطیه (‌مدیرهای ضبطیه) که مرتکب جنحه و جنایتی شده‌اند از مشاغل آنها تا تکلیف آنها از طرف حکومت معین شود.

(هفتم) مراقبت تامه نسبت بدوائر ضبطیه و مدیرهای آن دوائر و اجرای تکالیف آنها و نظارت بجریان قانونی امور در آن دوایر.

(هشتم) ملاحظه راپورتهای مدیرهای ضبطیه و جمع کردن و خلاصه کردن مطالب تمام آنها برای تقدیم بحکومت.

(نهم) ملاحظه اموریکه از دوایر ضبطیه برئیس ضبطیه تقدیم میشود و تسویهٔ آن امور.

(دهم) امضای اقداماتیکه مدیرهای ضبطیه لازم میدانند بنمایند و کسب تکلیف میکنند و رد یا قبول آن اقدامات و یا حکم باقدامات نوع دیگر.

(یازدهم) راپرت دادن بمقامات عالیه در اجرای احکام و اوامر صادره از آن مقامات و مراقبت لازمه نسبت بضباط نواحی و کدخدای دهات برای‌اجرای قوانین ضبطیه که باین اشخاص محول شده است.

مادهٔ ۲۵۲ – رئیس ضبطیه بلوکی (‌نایب‌الحکومه) مراقبت مینماید که ادارهٔ ضبطیه در کمال انتظام باشد و در دفترخانه منشی و اجزای آن دفترخانه هر کدام امور