برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۳۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینیه
–۱۱۷–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

‌چهاردهم – در وظایف حکام هنگام تحویل گرفتن و تحویل دادن ولایات

‌مادهٔ ۶۷ – حاکمی که از شغل خود منفصل میشود باید اوضاع امور ولایتی را با کلیه اطلاعات راجعه بولایت مشروحاً بوزارت داخله و بفرمانفرما (‌در صورتیکه ولایت جزو ایالتی باشد) تقدیم نماید و نسخه‌ای هم بحاکم جدید بدهد.

‌مادهٔ ۶۸ – هر گاه انفصال حاکمی از ولایت قبل از ورود حاکم جدید باشد حاکم منفصل باید کلیه اطلاعات خود را بقائم‌مقام حکومت بدهد و او هم بعد از ورود حاکم جدید راپورتی که حاوی اطلاعات حاکم سابق و اطلاعاتی است که خود او در زمان مدیری تحصیل کرده بحاکم جدید بدهد حاکم جدید هم بعد از مباشرت بشغل خود باید راپورت اطلاعاتی را که از حاکم قبل باو رسیده با ملاحظات خود بوزارت داخله و یا بفرمانفرما بدهد (‌در صورتیکه ولایت جزو ایالتی باشد).

مادهٔ ۶۹ – در راپورتی که حاکم منفصل و حاکم منصوب میدهند باید مواد ذیل مندرج باشد (اولاً) اموری که تسویه نشده – (ثانیاً) وضع دفترخانه حاکم (ثالثاً) وضع اداره ولایتی (رابعاً) حالت ادارات اطفائیه شهرهای ولایتی و بلوکی – (خامساً مقدار) بقایائیکه لاوصول مانده –(سادساً) خیالاتیکه حاکم منفصل در اصلاح وضع و امور ولایتی داشته و خیالاتیکه حاکم منصوب دارد – (سابعاً) وضع نرخ ارزاق و وفور یا قحطی آذوقه.

مادهٔ ۷۰ – در باب دفترخانه حاکم باید مطالب ذیل (‌در راپورت حاکم منفصل و جدید)تصریح شده باشد اولاً اموری که راجع دستورالعمل‌های مقامات عالیه و وزارتخانه‌هااست – ثانیاً کلیه اموری که بموجب مراسلات و راپورتهای سایر دوایر دولتی