برگه:Majlis Melli 1.pdf/۱۳۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
بند دوم–دورهٔ اول تقنینه
–۱۱۸–
قانون تشکیل ایالات و ولایات

و مملکتی و شکایات و احکام خود حاکم شروع شده.

تبصره – از کلیه این کارها آنچه محرمانه است باید مجزی شده علیحده نوشته شود.

‌مادهٔ ۷۱ – آنچه باید از امور اداره ولایتی در راپورت فوق‌الذکر نوشته شود از قرار ذیل است حاکم منفصل دفعه آخر که در اداره ولایتی حاضر میشود کتابچه‌ای ترتیب داده در آن کتابچه معین میکند چقدر از اموری که راجع بمجلس وزراء و تحقیقات و امور جنایتی است تسویه شده و چه مقداری از امور بلاتسویه مانده و همچنان چقدر از امور تکلیفش در اداره ولایتی معین نشده سوادی از کتابچه مزبور برای فرمانفرما (‌در صورتیکه باشد) ارسال و نسخه‌ای بحاکم جدید داده میشود کتابچه مزبور باید بامضای حضار برسد.

‌مادهٔ ۷۲ – در باب بقایا باید حکام منفصل اطلاعات اخیره خود را مفصلا برای هر محلی علیحده قید نماید.

‌مادهٔ ۷۳ – حاکم منفصل باید خیالات و نقشه‌های خود را که راجع باصلاحات ولایتی است مشروحاً و واضح (‌نزدیک بفهم) بحکام جدید اظهار نماید و جهت لزوم این اصلاحات را با وسائلی که میتوان برای اجرای اصلاحات اتخاذ کرد و همچنان موانعی که تا آن وقت مانع اجرای خیالات او بود باید تصریح کند و کلیه اگر چیزی موجب جلب توجه او شده خاطر حاکم جدید را بدان معطوف دارد.

‌مادهٔ ۷۴ – حاکم منفصل حتماً باید اطلاعات فوق‌الذکر را بجاهای لازم بدهد و الا نقض قانون و تخلف از تکلیف کرده و مسئول خواهد بود بعلاوه هر اغتشاشی و بی‌نظمی که در محل بتوسط حاکم جدید کشف شود و حاکم منفصل اطلاع نداده باشد بر عهدهٔ او خواهد بود.

مادهٔ ۷۵ – همین که حاکم جدید امور ولایتی را از حاکم منفصل یا در غیاب او از مدیر تحویل گرفت راپورت خود را در باب امور ولایتی بفرمانفرما (در صورتیکه