پرش به محتوا

برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۰۱۸

از ویکی‌نبشته
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۴۰۶ —

  زاهوی شیرگیر روبه باز دل بیچاره را شکاری بود  
  گرد آب حیات بر خورشید از خط او بنفشه زاری بود  
  همه اسباب عیشم آماده یا رب آن خود چه روزگاری بود  
  گر جهان موجها زدی ز اغیار سعدیش بس گزیده یاری بود[۱]  

۶۵۰

  خسرو من چون ببارگاه (بر اید) نعره و فریاد از سپاه (برآید)  
  عاشق صادق ز خان و ما(ن بگریزد) مرد توانگر ز مال و جاه (برآید)  
  بر سر کویش نظاره ک(ن که هزاران) یوسف مصری ز قعر چا(ه برآید)  
  صبح چنان صادقست (در طلب او) کز هوس روی او پگا(ه برآید)  
  صومعه داران چو . . . . . . . . از همگان وافضیحتا (ه برآید)  
  غمزهٔ او مست و . . . . . . . . . هر که برون آید از (برآید)  
  گر بمثل دیرتر ز خوا(ب بخیزد) صبح در آن روز چاش(تگاه برآید)  
  آینه گر عکس او ز دو(ر[۲] ببیند) از دل سنگش هزار (آه برآید)  
  مرده اگر یاد او کند (بدل خاک) بر سر خاکش ب(سی گیاه برآید)  
  صبر کن ایدل . . . . . . . . . . . . کار برآید چو سا(ل و ماه برآید)  
  چون ز سر عشق او (کنند گناهی) بوی عبادت ازان (گناه برآید)  
  ایدل سعدی نه . . . . . . . . . . سجده کن آنجا ک. . . . . . . . .  

۶۵۱

  باد بهاری وزید از طرف مرغزار باز بگردون رسید نالهٔ هر مرغ‌زار  
  سرو شد افراخته کار چمن ساخته نعره زنان فاخته بر سر بید و چنار  
  گل بچمن در برست ماه مگر یا خورست سرو برقص اندرست بر طرف جویبار  

  1. این غزل و غزل پیش در حاشیهٔ یکی از نسخ و بخطي غير از متن است.
  2. ممکن است «زدوده» باشد.