برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۲).pdf/۲۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۴۰۵

را ثابت کرده بودند.

آجودانباشی هم بملاحظهٔ اقتضای وقت کیفیت اوضاع را بر وجه تفصیل از بدو کج‌رفتاری مستر مکنایل و مراتب بدعهدی آنها در باب ندادن وجه از قرار عهد و شرط عهدنامه و برهم زدن بعضی از فصول عهدنامه و مداخله در امور افغانستان بخلاف حق و مراوده با شاهزادگان فراری و تحریک اهالی افغانستان و اطمینان دادن درباره کامران و داستان ترغیب و تحریک و شهادت خلاف بالیوز انگلیس را در باب محمره و اخبار جنگ کردن مکنایل بدون اینکه از جانب دولت علیه ایران نقض عهدی شده باشد و فرستادن جهازات جنگی بسواحل بندرات فارس و ممانعت از آوردن تفنگ ابتیاعی از انگلستان و سبب سفر به سمت هرات و طغیان افاغنه در شرارت و راهزنی بیان ساخت و ماحصل فصول عهدنامهٔ دولتین انگلیس و ایران را هم بترتیب خوانده مضمون آن را حسب‌الواقع حالی نمود. معزی‌الیه همهٔ این فقرات را از روی انصاف تصدیق و چنین صلاح دانست که تفصیل این مراتب را آجودانباشی کماهوحقه بلغات فارسی نوشنه بزبان انگلیسی ترجمه شود تا اینکه هر دو را بلندن فرستاده سر کار امپراطور و من خود نیز مراتب را بطورهای دلنشین قلمی و بدولت انگلیس ارسال و اظهار کنیم و بگوئیم که ایلچی دولت علیه ایران سخنش این و حرفش چنین است که تفصیل را نوشتیم. البته امنای دولت انگلیس بنظر انصاف ملاحظه و معلوم نمایند که در هر باب موافق مضمون عهدنامهٔ مبارکه حق بجانب دولت ایران است و مستر مکنایل بسبب خیالات فاسده و سوءظن میخواهد که بی‌جهة فیمابین دو دولت بزرگ اساس کدورت و عداوت بر پا شود و دولت بهیه انگلیس را در نظر دولت دیگر به بدعهدی و عهدشکنی مشهور سازد، در دوستی ما هرگز باین معنی راضی نخواهیم شد که دولت انگلیس در کل عالم به بدعهدی و عهدشکنی معروف بوده و بحرف واهی و بی‌حساب مکنایل از دوستی قدیم دولت ایران قطع نظر نماید.

الحاصل تا دو روز تحریر این مراتب و ترجمهٔ آن باتمام رسید و با نامهٔ امپراطور و مکتوب جناب پرنس مترنیخ همراه چاپار دولتی نمسه بدولت انگلیس انفاذ شد.