برگه:ایران از آغاز تا اسلام.pdf/۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی نشده‌است.

۶۷ و ۴۰ من لم ۶۹ - شمی ، مچیاً کوچک مفرغی ۷۹ - شمی ، امر بال امهر از مرمر متحدة ۶۸۶ ۱۸ و ۱۹ - شوش ، قهر پاری قبر انفرادی) و ۷۰ - شوش و بر پایه تی کورستان عمومی) منحة ۸۷ ۷۹ میه شمی و راقی فی آلیو غومی چهارم (1) ۷۲ - پین مجسمه مرمر یونانی منحة مد ۱۷ م شوش ، سرلکه دو تا دواء (1) العرب می 94 - شوش ، سرفره ازسنگه آهک ۷۵ - همدان ، سرمره ازسنگی آعک صفحة 4 - پیگی لات هوم (5) ۲۷ .. پستون ، ثم برج پارتی ۷۸ - شوشی ، نقش برج اردوان پنجم آزمون تهران) 20 - تنگی سر ، المنی برج پارتی وبه - نقش برجسته مهرداد دوم کو مرن دوم 41 ۸۹ سید مراد ارتی از گل پخته به ده نگی سروک ، ثقتی برج بارانی EFE f f E EFEEEEE

مجاهای کرجای پارتی از استخوان کنده کاری شده (مور: تهران صفحهٔ ۹۴ سه شوش ، نشان ازگی بخته 46 - مسکوت شاهنشاهی پارتی معبدة 4 4 - تبون و مایع سلسالمی - پیگیری و لات معیاری کا سامانی ۸۹ - پشاور ، کان ساسانی به شاه نشین با گچبری و ترمینات آن صفحة 445 ۹۰ موری سومین مطلا - بالحناء ماتی در حال شکار 44 - بولی پهن مطلا موز تهران) ۹۲ - ساتر سنگی بلون صفحهٔ ۹۱ مه - پارچه دهد بعد از اساتی . 44 - دوزی سنگی بلورین فجه ۹۷ ۹۵ و ۹۶ - موزامهای کاخ ساسانی صفحة : 4 - نیشابور ، جایگاه دور با دوستون ه - بیشاپور ، آتشگاه صفحهٔ 448 ۹۹ - شش رستم , احلای منصب اردشیر اول ال ۱۰۰ - بیما بود و قلی شاپور اول بغدهٔ په ۱۰۱ - شوش ؛ مهر مامانی ۱۰۲ س سکوات شاهنشاهی ساسانی بره من فرانسوی یافتن نیکو است جشن نیکوتر است ابوارد میرا در این کتاب کبعدف آن ترج باستان شناسی و تاریخ و تمدن ایرانی است . از لحان جغرافیایی ، از جنود غربی تجد ایران - جتر به ندرت - بحث نخواهد شد . در نظر جغرافیدانان . نجد مذکور در مشرق به کوههایی که منند تا احادله کرده اند. پایانی می یابد ، أما این بخش شرقی همیشه جزو شاهنشاهی پانی نبوده است بدین وجه ، خواننده در این کتابه از گذشته ها و پارسیان و مخموماً فی اخیر ، که نخستین شاهنشاهی جهانی را تشکیل دانند و معرفی مهمترین قسه، این شعبه از مدل آریایی - یعنی ایرانیان - بودند ، ۹ گام واعد شده ، در عهد باستان ، محرمله ای که اقوام ایرانی الاصل - یعنی آنان که جزیه از قسمت شرقی خانواده بزرگ هند و اروپایی بودند - در آن سکونت داشتند ، بسیار پهناور بود ، ایرانیان انشعل فرات تا آسیای عربی و مرکزی و حتی در حل های چین ، و از روسیه جنوبی تا نصب شوال سند را اشغال کردند . پارسیان و مادها و گریان و سرمتها و خوان در میان ، سغدیان و باخیان ، کو شامیان و کا بیان ، مفتالیانه وساکنان واحدهای ترکستان، چین ، اقوام ایرانی بودند که در اعتبار مختلف، هو لک ودر انگل دادند ، تم نهایی برای خود به وجود آوردند و هنر خویش را مفرح وخته پرورش دادند . این اقوام "پرالی ، که بخشی از آنان خانه نشین و بخش دیگری 1 - En Haarlit - برأسبوع : طلعة تجده ی مفید اول من کتاب حاضر ع خواهیم داد ، أمترجم) ۳۷ و ۴۰