برگه:ایران از آغاز تا اسلام.pdf/۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی نشده‌است.

۹۷ به فرمان ، فقرة ، وفر فی ۲۸ - لرستان ، منوالهای تقری ۲۹ - گجة قل و لویه لا ان ین کمربند تصاویر ۳۱ - تحته قنادان و پایه ترین موزهٔ تهران و گازی رشت , جام نه زمونه عمران ۳ - آذربایجان و به شکل مربودن از گریخته از موزه تهران) |

ج - من مسجد سلیمان

۳۶ - تخت جمشید ، پلکان ایلابه سجدة ۳ ۲۸ مه پای که و فروعی بالای پیتون ، داریوش کی - - آمار کادر و آرامگاه کوروش - - ستون ، پشت برجه دار بوش ؟ - تخت جمشوه و دام پوش هنگام باردان قحا ۲۷، ۳- نقش برسام ، آنگاه و به شورش ، فلفکرة هوایی صفحه ۷۸ و بانت جمشید ، سگ از مرمر سپاه ا 1 - تخت جمشید و بیمه پوشه ایی از مرمر ز مو تهران ) 19 - تفته ومشیه ، مر الامیر أنی خمیره لاجیه امراة تهن با - حت جاهد و نقش برجسته از تالار مشصتون سقعة ۷۶، ۹ مه لفل عالی شیر در کانی مهنا ۱۹ ارد داروهای مست به نمایندة مستدنی است که در آنها به دمای فییی اشاره شده امنه ؛ سمیة ۹6) ۱ به ابزارهای سنگی ازغار النگوییدم - موالک و اسمه استخوانی مالی شده ائی سانگو وکمان - نی - مشرق فرم منها الین | صفیة ۹۹ هه یه حیای به طرف سیاه

۔ سی . قیر گورستان پ

دیده می ۱ م که ندین و سد یکی از سرستونهایی کی خامشی چه به طرف مقرفی مقامی ام و تفت کا نمایان می کاشی میا ۱۹۹ د- ترسالی : تمبر مقر عی مشهٔ ۹۴ - الرشی ، تی مقرفی ۱۰ لرستان اتهای مقرفی مالی گردو به دو و ۱۲ ع التالی : فظاتی الی سران سه ی ه لرستانی و فرنگی دمة مقرفی من » 11 - لرستان و متمانهای مرتی او د لرستان = ت کوهی مفرغ ۹۹ - توسان ، مجه کوچه فرعی مهٔ ۹۸) ۹۵ به مجة مبراتی ملکه تایی به اسم و به درمان به آن مقرنی .. اعة مقتر ، لومة طلا ؟ - لعنان . دمیة مترای مامعهٔ ۱۲۰ ۲۲ و ۲۴ به همت انی (1) ، مقالای کارشده ؟ مه لرستان ، شی. تدری مقر و ۲ و ۲۶ - گحین سقز ، روما زین الانه

سعة Ar و همدان (۴) ، سة عرین نیترون براونگ قلا ده . میگو گا۔ عداعشی الواعلامی از موزه تهران) مفیدة ج۸، ۹ - سی و سونایات جنگی مرموش و اسکم ایسوس ۱۰ روز به تخجتیه ، القش برجسته سرتر مجله تمتع امه به تور (۴) : مرسینوم silent | ۱۹۳ به دو پور (1) : مروه مالی ht مانده At) 95 - شیمی و مجیة مفرعی 19 - نهاوند ، مجسمه های گوچک مضخی از معین بوبانی ۲۷۸ ۴۰