برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/شایستگی‌های پایه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/شایستگی‌های پایه

۷- شایستگی‌های پایه

1 7 تعقل: 1 درک وجود خود، نیازها، توانمندی ها، ظرفی تها و ابعاد هویت متعالی خویش؛ 2 بصیر نسبت به آثار و پیامد های سبک زندگی خود؛ 3 تدبر در صفات، افعال و آیات خداوند متعال به عنوان خالق هستی؛ 4 تدبر در نظام خلقت و شگفتی های آن.

2 7 ایمان: 1 ایمان آگاهانه به توحید، نبوت، معاد، امامت، عدل، عالم غیب و حیات جاودانه؛ 2 باور به ربوبیت و حضور حکیمانه همراه با لطف و رحمت خالق یکتا در عرصه هستی؛ 3 ایمان به انبیاء الهی، قرآن، پیامبر خاتم)ص(، ائم ه معصومین علیه مالسلام 1و ولایت مطلقه فقیه و نقش بی بدیل آ نها در هدایت و رستگاری بشر؛ 4 باور به نقش دین مبین اسلام 2 و نظامات آن به عنوان تنها مکتب جامع و کارآمد برای تحقق حیات طیبه؛ 5 ایمان به ارزشمندی، هدفمندی و قانون مندی خلقت و باور به زیبایی های جهان آفرینش به عنوان مظاهر فعل و جمال خداوند؛ 6 ایمان به هویت الهی انسان، کرامت او و توانمندی های جمعی و فردی انسان.

3 7 علم: 1 شناخت خود، ظرفی تها و هویت خویش؛ 2 شناخت حق تعالی، صفات، افعال و آیات الهی، معارف دینی و منابع آن؛ 3 علم نسبت به پدید هها، روابط، رویدادها و قوانین جهان آفرینش و چگونگی برقراری ارتباط انسان با آن ها و بهر هبرداری بهینه از آنان؛ 4 علم نسبت به روابط، نق شها، حقوق و وظایف خود و افراد و اهمیت آ نها در زندگی اجتماعی؛ 5 علم نسبت به گذشته و حال جوامع بشری به ویژه فرهنگ و تمدن اسلام و ایران؛ 6 آشنایی با ویژگی های نظام مردم سالار دینی و جایگاه و رسالت جهانی ایران اسلامی؛ 7 آشنایی با روش های رمزگشایی پدیده ها و رمز گردانی آن ها و ابراز آن به زبان زیباشناسی و هنر.

4 7 عمل: 1 عمل به آموزه های دینی و انجام آگاهانه و مؤمنانه واجبات و ترک محرمات؛ 2 به کارگیری ظرفیت های وجودی خود برای دس تیابی به هویت متعادل و یکپارچه درمسیر رشد و تعالی خود و جامع ه؛ 3 بکارگیری آداب و مهار تها و سبک زندگی اسلامی ایرانی؛ 4 به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات درکار و زندگی؛ 5 بهره گیری از مهار تهای پایه برای شکل دهی هویت حرفه ای آینده خود به صورت مولد و کار آفرین؛ 6 بهره گیری آگاهانه از یافته های علمی،هنری، فنی، حرفه ای و بهداشتی و زیستی و تلاش مؤثر برای تولید و توسعه آن ها؛ 7 حفظ و تعالی محیط زیست، میراث فرهنگی و سرمای ههای طبیعی ؛ 8 به کارگیری مهارت های زبان و ادبیات فارسی و زبان عربی به عنوان زبان دین؛ 9 به کارگیری مهارت های یک زبان خارجی در چارچوب بخش انتخابی )نیمه تجویزی( برنامه درسی، با رعایت اصل تثبیت و تقویت هویت اسلامی ایرانی.

5 7 اخلاق: 1 رعایت تقوی الهی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی ؛ 2 متعهد به ارز شهای اخلاقی از جمله: صدق، صبر، احسان و رأفت، حسن خلق، حیا، شجاعت، خویشتن داری، قدر شناسی، رضا، عدالت، قناعت، نوع دوستی و تکریم والدین و معلم در شئون و مناسبات فردی و اجتماعی؛ 3 ارزش قائل شدن برای کار و معاش حلال و داشتن روحیه تلاش مستمر؛ 4 ارزشمند دانستن عالم، علم آموزی و یادگیری مادام العمر؛ 5 تقدم بخشیدن منافع ملی بر گروهی و منافع جمعی بر فردی؛ 6 ارزش قائل شدن برای مخلوقات هستی و محیط زیست؛ 7 التزام به اصول و ارزش های اخلاقی در استفاده از علوم و فنآوری های نوین.

توضیحات پاورقی[ویرایش]

1 بر طبق اصول دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم قانون اساسی، پیروان ادیان و مذاهب رسمی، اجازه آموزش ویژه مذهبی را دارند، اما این آموزش ها باید تحت نظارت دولت باشد تا با مقتضیات زندگی مسالمت آمیز و توأم با تفاهم بین پیروان ادیان و مذاهب، منافاتی نداشته باشد. مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی جمهوری اسلامی ایران آذر ماه 1390 ص 243 2 با توجه به اهمیت مسئله اقلیت ها و قومیت ها در اتحاد و انسجام ملی و اسلامی، رعایت حقوق اقلیت ها اشاره شده در قانون اساسی )اصل دوازدهم، اصل چهاردهم، اصل نهم و اصل دوم بند ششم( آموزش وجوه مشترک ادیان و مذاهب، سیاست مناسبی است. همان منبع