برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/الگوی هدف‌گذاری

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/الگوی هدف‌گذاری

۵- الگوی هدف‌گذاری

در هدف گذاری برنامه های درسی و تربیتی، شکوفایی فطرت و دستیابی به شئون مختلف حیات طیبه، جامعیت، یکپارچگی و توجه متوازن به ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت مبنا قرار گرفته است که در قالب چارچوب مفهومی منسجم و یکپارچه ای در تدوین اهداف سطوح مختلف، راهنمای عمل برنامه ریزان و مجریان خواهد بود.

در الگوی هدف گذاری پنج عنصر: تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق و چهار عرص ه ارتباط دانش آموز با خود، خدا، خلق و خلقت به صورت بهم پیوسته و با محوریت ارتباط با خدا تبیین و تدوین می شوند. عناصر پن جگانه در شبکه ای مفهومی، مرتبط و به هم تنیده تبیین می شوند و در فرآیند عملی تربیت هر کدام از این عناصر، متناسب با نیازها و شرایط دانش آموز م یتوانند سرآغاز سیر تربیتی دانش آموز باشند و سایر عناصر را تقویت و تعمیق نمایند. در میان عناصر پن جگانه، عنصر تعقل جنبه محوری دارد و سایرعناصر پیرامون آن تعریف و تبیین م یشوند که هر کدام از آن ها نیز دارای مراتب معینی است.

عرصه ها عناصر رابطه باخویشتن )با محوریت رابطه با خدا( رابط ه با خداوند متعال رابطه با خلق خدا )سایر انسان ها ( )با محوریت رابطه با خدا( رابط ه با خلقت )طبیعت و…( )با محوریت رابطه

علم ایمان ایمان تعقل ایمان اخلاق عمل