برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی یادگیری

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/اصول حاکم بر انتخاب راهبردهای یاددهی یادگیری

9 اصول حاکم بر انتخاب راهبرد های یاددهی یادگیری

راهبردهای یاددهی یادگیری باید بتواند بستر لازم را برای تحقق اهداف برنامه درسی و تربیتی در راستای شکوفایی فطرت و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه تدارک ببیند. برای تحقق این مهم علاوه بر اصول ناظر بر برنامه های درسی و تربیتی، اصول حاکم بر انتخاب راهبرد های یاددهی یادگیری به شرح زیرخواهد بود:

1 9 امکان درک و تفسیر پدیده ها، وقایع، و روابط را درموقعیت های واقعی زندگی تدارک ببیند، به گونه ای که شرایط را برای درک و تصمیم گیری در مورد مسایلی که دانش آموزان در موقعیت های مختلف با آن مواجه می شوند با رعایت نظام معیار اسلامی فراهم کند.

2 9 انگیزه دانش آموزان را از طریق کاوشگری در تلاش مداوم برای یافتن پاسخ پرسش هایی درباره پدیده ها، وقایع وروابط آن ها شکوفا و تقویت کند.

3 9 امکان درک و تفسیر قوانین کلی حاکم بر هستی و رابطه های علت ومعلولی یا وابستگی پدیده ها را همراه با افزایش بصیرت در دانش آموزان فراهم کند.

4 9 فرصت هایی را تدارک ببیند که شایستگی های کسب شده در فواصل زمانی توسط دانش آموز مرور و تصمیماتی برای تعدیل، بازنگری یا ادامه مسیر یادگیری توسط او اخذ شود.

5 9 فرصت لازم برای پیوند نظر و عمل، تلفیق دانش و تجربیات پیشین با یادگیری های جدید را به صورت یکپارچه و معنادار جهت تحقق ظرفیت های وجودی دانش آموزان و توسعه شایستگی ها فراهم کند.

6 9 با بهره مندی فزونتر از روش های فعال، خلاق و تعالی بخش 1و با سازمان دهی نو آورانه و خلاق فرآیند جمع آوری و انباشت حقایق، زمینه ساختن علم و معرفت را فراهم نماید.

7 9 صرفاً به انتقال دانش محدود نشده بلکه زمینه تولید علم از سوی دانش آموزان را با تأکید بر مشارکت آنان در مفهوم، تدارک ببیند.

8 9 زمینه تعامل مؤثر دانش آموزان را با معلم، همسالان و انواع محیط های یادگیری فراهم کند.

9 9 زمینه بهره گیری هوشمندانه از فناوری های نوین آموزشی را فراهم نماید و استفاده از آن ها را با نگاه تقویتی و تکمیلی یا توانمند سازی )نه نگاه جایگزینی و واگذاری( دنبال کند.