برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/اصول حاکم بر ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی

10 اصول حاکم بر ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی

برای نظام بخشی به تصمیمات در خصوص ارزش یابی پیشرفت تحصیلی و تربیتی در کلیه دوره های تحصیلی اصول زیر باید مد نظر برنامه ریزان درسی و معلمان قرار گیرد:

1 10 با استفاده از انواع رو شها و ابزارها، بتواند توانایی دانش آموزان، را در بهره گیری از شایستگی های پایه در موقعیت های مختلف، به صورت معنادار منعکس نماید. ۲ 10 با ارائه شواهد متنوع و کافی، امکان قضاوت در خصوص سطح دستیابی دانش آموزان به اهداف برنامه درسی را تعیین نماید. ۳ 10 به صورت منعطف و مستمر، با توجه به وجوه متفاوت یادگیری هریک از دانش آموزان، فرآیند دستیابی به اهداف و چگونگی اقدام مؤثر را منعکس نماید. ۴ 10 با تأکید بر خودآگاهی، خود ارزیابی و تصمیم گیری از سوی دانش آموزان، چگونگی جبران،رفع کاستی ها و دستیابی به سطوح بالاتر شایستگی در هر یک از حوزه های یادگیری را تدارک ببیند. ۵ 10 برای حفظ شأن و کرامت انسانی دانش آموزان و تقویت خود پنداره مثبت آنان از بکارگیری روش ها و ابزارهای ارزش یابی اضطراب آور و مأیوس کننده، پرهیز شود. ۶ 10 برای تبیین و منعکس نمودن ظرفیت های وجودی و وجوه توانایی های متفاوت هر یک از دانش آموزان، امکان مشارکت سایر دانش آموزان، مربیان و اولیاء در امر سنجش را فراهم کند. ۷ 10 در فرآیند ارزش یابی، نقش محوری و تصمیم سازی مدرسه و معلم در چارچوب سیاست های کلی آموزش و پرورش حفظ شود. ۸ 10 طراحی و اجرای نظام ارزش یابی نتیجه محور بر اساس استانداردهای ملی برای گذر از دوره های تحصیلی، رویکرد ارزش یابی فرآیند محور در ارتقای پایه های تحصیلی دوره ابتدایی و رویکرد تلفیقی )فرآیند محور و نتیجه محور( در سایر پایه های تحصیلی مبنا قرار گیرد. ۹ 10 با تأکید بر کار گروهی و فعالیت های جمعی و روش حل مسئله، وجه رقابت زایی یا رقابت جویی را به حداقل برساند و زمینه شکوفایی دانش آموزان را فراهم کند. 10 10 ارزش یابی به عنوان بخش جدای یناپذیری از فرایند یاددهی یادگیری تلقی شده و از نتایج آن برای برنامه ریزی رشد حرف های معلمان و بهبود برنام هدرسی و نظام آموزشی استفاده شود. 11 10 با تأکید بر بهره گیری از تکالیف عملکردی در سنجش میزان دستیابی دانش آموزان به شایستگی ها و تلاش برای تحقق جامعه عدل مهدوی)عج( و دستیابی به مراتبی از حیات طیبه، گزارش عملکرد تحصیلی و تربیتی آنان با همکاری دانش آموز،اولیا مدرسه و والدین تنظیم و ارایه شود.