انوری (قصاید)/گر دل و دست بحر و کان باشد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (قصاید)  از انوری
(گر دل و دست بحر و کان باشد)
'


 گر دل و دست بحر و کان باشددل و دست خدایگان باشد 
 شاه سنجر که کمترین بنده‌اشدر جهان پادشه نشان باشد 
 پادشاه جهان که فرمانشبر جهان چون قضا روان باشد 
 آنکه با داغ طاعتش زایدهرکه ز ابنای انس و جان باشد 
 وانکه با مهر خازنش رویدهرچه ز اجناس بحر و کان باشد 
 دسته‌ی خنجرش جهانگیرستگرچه یک مشت استخوان باشد 
 عدلش ار با زمین به خشم شودامن بیرون آسمان باشد 
 قهرش ار سایه بر جهان فکندزندگانی در آن جهان باشد 
 مرگ را دایم از سیاست اوتب لرز اندر استخوان باشد 
 هرکجا سکه شد به نام و نشانشبخل بی‌نام و بی‌نشان باشد 
 هرکجا خطبه شد به نام و بیانشنطق را دست بر دهان باشد 
 ای قضا قدرتی که با حزمتکوه بی‌تاب و بی‌توان باشد 
 رایتت آیتی که در حرفشفتح تفسیر و ترجمان باشد 
 می‌نگویم که جز خدای کسیحال گردان و غیب‌دان باشد 
 گویم از رای و رایتت شب و روزدو اثر در جهان عیان باشد 
 رای تو رازها کند پیداکه ز تقدیر در نهان باشد 
 رایتت فتنها کند پنهانکه چو اندیشه بی‌کران باشد 
 لطفت ار مایه‌ی وجود شودجسم را صورت روان باشد 
 باست ار بانگ بر زمانه زندگرگ را سیرت شبان باشد 
 نبود خط روزیی مجریکه نه دست تو در ضمان باشد 
 نشود کار عالمی به نظامکه نه پای تو در میان باشد 
 در جهانی و از جهان پیشیهمچو معنی که در بیان باشد 
 آفرین بر تو کافرینش راهرچه گویی چنین چنان باشد 
 روز هیجا که از درخشش سنانگرد راکسوت دخان باشد 
 در تن اژدهای رایتهاتباد را اعتدال جان باشد 
 شیر گردون چو عکس شیر در آبپیش شیر علم‌ستان باشد 
 هم عنان امل سبک گرددهم رکاب اجل گران باشد 
 هر سبو کز اجل شکسته شودبر لب چشمه‌ی سنان باشد 
 هر کمین کز قضا گشاده شوداز پس قبضه‌ی کمان باشد 
 اشک بر درعهای سیمابینسخت راه کهکشان باشد 
 چون بجنبد رکاب منصورتآن قیامت که آن زمان باشد 
 هر که راشد یقین که حمله‌ی تستپای هستیش بر گمان باشد 
 روح روح الامین در آن ساعتنه همانا که در امان باشد 
 نبود هیچکس بجز نصرتکه دمی با تو همعنان باشد 
 هر مصافی که اندرو دو نفستیغ را با کفت قران باشد 
 صد قران طیر و وحش را پس از آنفلک از کشته میزبان باشد 
 خسروا بنده را چو ده سالستکه همی آرزوی آن باشد 
 کز ندیمان مجلس ار نشوداز مقیمان آستان باشد 
 بخرش پیش از آنکه بشناسیشوانگهت رایگان گران باشد 
 چه شود گر ترا در این یک بیعدست بوسیدنی زیان باشد 
 یا چه باشد که در ممالک توشاعری خام قلتبان باشد 
 لیکن اندر بیان مدح وغزلموی مویش همه زبان باشد 
 تا شود پیر همچو بخت عدوتهم درین دولت جوان باشد 
 تا هوای خزان به بهمن و دیزرگر باغ و بوستان باشد 
 باغ ملک ترا بهاری بادنه چنان کز پیش خزان باشد 
 خطبها را زبان به ذکر تو ترتا ممر سخن دهان باشد 
 سکها را دهان به نام تو بازتا ز زر در جهان نشان باشد 
 مدتت لازم زمان و مکانتا زمان لازم مکان باشد 
 همتت ملک‌بخش و ملک ستانتا به گیتی ده و ستان باشد 
 در جهان ملک جاودانت بادخود چنین ملک جاودان باشد