انوری (قصاید)/ملک یوسف ای حاتم طی غلامت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (قصاید)  از انوری
(ملک یوسف ای حاتم طی غلامت)
'


 ملک یوسف ای حاتم طی غلامتملوک جهان جمله در اهتمامت 
 خداوند خاص و خداوند عامیاز آن بندگی می‌کند خاص و عامت 
 جهان کیست پرورده‌ی اصطناعتفلک چیست دروازه‌ی احتشامت 
 نه جز بذل از شهریاری مرادتنه جز عدل در پادشاهی امامت 
 رخ خطبه رخشان ز تعظیم ذکرتلب سکه خندان ز شادی نامت 
 اجل پرتو شعلهای سنانتظفر ماهی چشمهای حسامت 
 بر اطراف گردون غبار سپاهتدر اوتاد عالم طناب خیامت 
 بزن بر در خسروی کوس کسریکه زد بی‌نیازی علم گرد بامت 
 زهی فتنه و عافیت را همیشهقیام و قعود از قعود و قیامت 
 سلامت ز گیتی به پیش تو آمدپگه زان کند بامدادان سلامت 
 تو آن ابر دستی که گر هفت دریاهمه قطره گردد نیاید تمامت 
 عطا وام ندهی عجب اینکه دایمجهانیست از شکر در زیر وامت 
 گروهی نهند از کرام ملوکتگروهی نهند از ملوک کرامت 
 من آنها ندانم همین دانم و بسکه زیبند اینها و آنها غلامت 
 اگر لای توحید واجب نبودیصلیبش به هم در شکستی کلامت 
 منافع رسان در زمین دیر ماندبس است این یک آیت دلیل دوامت 
 چو از تست نفع مقیمان عالمدرو تا مقیمست باشد مقامت 
 جهانی تو گویی که هرگز نداردجهان‌آفرین ساعتی بی‌نظامت 
 چو در رزم رانی مواکب فزونتچو در بزم باشی خزاین حطامت 
 به فردوس بزم تو کوثر درآمدبرون شد ز در چون درآمد مدامت 
 چو از روی معنی بهشتست بزمتتو می خور چرا، می نباشد حرامت 
 فلک ساغر ماه نو پیش داردچو ساقی جرع باز ریزد ز جامت 
 همی بینم ای آفتاب سلاطیناگر سوی گردون شود یک پیامت 
 که خاتم یمانی شود در یمینتکه گوهر ثریا شود بر ستامت 
 تو خورشید گردون ملکی و چترتکه خیره است ازو خرمن مه غمامت 
 عجب آنکه نور تو هرگز نپوشداگر چند در سایه گیرد مدامت 
 نه‌ای منتقم زانکه امکان نداردچو خلق عدم علت انتقامت 
 کجا شد عنان عناد تو جنبانکه حالی نشد توسن چرخ رامت 
 کجا شد رکاب جهاد تو ساکنکه حالی نشد کار ملکی به کامت 
 بود هیچ ملکی که صیدت نگرددچو باشد سخا دانه و عدل دامت 
 الا تا که صبح است در طی شامیمدار جهان باد بر صبح و شامت 
 مبادا که یک لاله‌ی فتح رویدنه در سبزه‌ی خنجر سبز فامت 
 مبادا که خورشید نصرت برآیدجز از سایه‌ی زرده‌ی تیزکامت