انوری (قصاید)/طغرل تگین به تیغ جهان را نظام داد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (قصاید)  از انوری
(طغرل تگین به تیغ جهان را نظام داد)
'


 طغرل تگین به تیغ جهان را نظام دادزو بیشتر گرفت و به کمتر غلام داد 
 جیشش خراج خطه‌ی چین و ختا ستدامنش قرار مملکت مصر و شام داد 
 ناموس جور و فتنه به خنجر قوی شکستآرام ملک و دین به سیاست تمام داد 
 جودش کفاف عمر به خرد و بزرگ بردعدلش حیات تازه به خاص و به عام داد 
 از خسروان به سمع و به طاعت جواب یافتاز هر مهم به هر که بدیشان پیام داد 
 کوسش به حربگاه چو تکبیر فتح گفتخصمش نماز خیر و سلامت سلام داد 
 از عکس تیغ شعله بر آتش وبال کردوز نور رای نور به خورشید وام داد 
 چون سد ایمنی لگد چرخ رخنه کردآن رخنه را به تیغ و به رای التیام کرد 
 دید آسمان که غره‌ی هر ماه چتر اوستزین روی ماه یک شبه را شکل جام داد 
 یارب دوام دولت و ملک و بقاش دهچونان که ایمنی را دورش دوام داد 
 ای خوب زخمه مطرب خوشخوان مزن جز اینطغرل تگین به تیغ جهان را نظام داد