انوری (قصاید)/صاحبا عید بر تو خرم باد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (قصاید)  از انوری
(صاحبا عید بر تو خرم باد)
'


 صاحبا عید بر تو خرم بادکل گیتی ترا مسلم باد 
 از تو آباد ظلم ویران شدبه تو بنیاد عدل محکم باد 
 حزم و عزمت چو بر سال و جواببر قضا و قدر مقدم باد 
 خدمت چرخ جز به درگه توچون تیمم به ساحل یم باد 
 خطبه تعظیم یافت از نامتهمچنین سال و مه معظم باد 
 دایم از فتح باب ابر سخاتخشک‌سال نیاز را نم باد 
 در یمین تو خامه‌ی آصفدر یسار تو خاتم جم باد 
 خواستم گفت ملک هفت زمینتهمه زیر نگین خاتم باد 
 آسمان گفت گر منم چو نگینشاندر آن رقعه نام من هم باد 
 موکب حزمت ار نهفته روداشهب روزگار ادهم باد 
 گرد جیش تو در دماغ ظفرچون دم آستین مریم باد 
 از بلندی سرای قدر تراسقف افلاک سطح طارم باد 
 وز نژندی به چشم بدخواهتاشهب روزگار ادهم باد 
 دست سگبانت چون قلاده کشدشیر گردون سگ معلم باد 
 چرخ اگر بارگاه تو نبودتا قیامت شکسته طارم باد 
 زهره خنیاگریت گر نکندتا ابد سور زهره ماتم باد 
 فتنه پیش زبان خامه‌ی توچون زبانهای سوسن ابکم باد 
 پس به شکر تو تا زبان سنانشاهراه حروف معجم باد 
 حبس خصم تو با زوال خلاصچون نهانخانه‌ی جهنم باد 
 بر رخی کز تو خال عصیانستهمه کارش چو زلف درهم باد 
 قهرمان تو موسوی دستستترجمان تو عیسوی دم باد 
 چتر میمون همت عالیتسایه‌دار سپهر اعظم باد 
 همه سعی تو چون قران سعوددر مراعات نظم عالم باد 
 همه عون تو چون عنایت حقدر مهمات نسل آدم باد 
 بنده از مکرمات وافر توهمچنین سال و مه مکرم باد 
 در خلافت و رضای تو همه سالنحس و سعد زمانه مدغم باد 
 از همه فعلهات باطل دوربا همه رایهات حق ضم باد 
 رمحت از جنس معجز موسیمرکب از نوع رخش رستم باد 
 گرد سم سمند تو مادامدر دو چشم عدوت توام باد 
 دست سرو ار دعای تو نکندقامتش چون بنفشه پر خم باد 
 ور میان جز به خدمتت بنددنیشکر در میان او سم باد 
 تا کم و بیش در شمار آیددولتت بیش و دشمنت کم باد 
 قصبش بر سر از تو دری گشتاطلسش در بر از تو معلم باد 
 مدتت با زمانه هم‌آوازراست چونان که زیر با بم باد 
 دلت از صد هزار دل به تو شادتا دمی در تنست بی‌غم باد 
 جانت ای صدهزار جانت فدیتا به جان زنده است خرم باد 
 جنبش فتح و آرمیدن ملکهمه در جنبش تو مدغم باد 
 حاسدت را چو پای درگل مانداز غم و رنج دست بر هم باد 
 عدل تو شب چو روز روشن کردروز تو همچو عید خرم باد