انوری (قصاید)/خدایگانا سال نوت همایون باد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (قصاید)  از انوری
(خدایگانا سال نوت همایون باد)
'


 خدایگانا سال نوت همایون بادهمیشه روز تو چون روز عید میمون باد 
 به گرد طالع سعدت که کعبه‌ی فلکستهزار دور طواف سعود گردون باد 
 چنانکه رای تو بر امن و عدل مفتونستزمانه بر تو و بر دولت تو مفتون باد 
 جهان عمارت و تسکین به رای و عدل تو یافتهمیشه هم به تو معمور باد و مسکون باد 
 چو بارگاه ترا پر شود ورق ز حروفدر آن ورق الف قد خسروان نون باد 
 نهال بختی کز باغ دولتت نبرندچو شاخ خشک ز امکان نشو بیرون باد 
 اساس ملکی کز بهر خدمتت ننهندز نعل اسب حوادث خراب و هامون باد 
 اگر نه لاف سخا از دلت زند دریابه جای در و گهر در دل صدف خون باد 
 ور از مراد تویی باز پس نهد گردونبه اضطرار و گردون بارکش دون باد 
 ز نام تو دهن سکه گر ببندد چرخوجوه‌ساز معادن قرین قارون باد 
 ز ذکر تو ورق خطبه گر بشوید دهرسلام جمعه به تکبیر صور مقرون باد 
 به روز معرکه س المزاج نصرت راز خون خصم تو مطبوخ باد و معجون باد 
 قدر چو دفتر توجیه رزقها شکندمحرران فلک را کف تو قانون باد 
 چو ابر چتر تو سیل ظفر برانگیزدازو کمینه تکابی فرات و جیحون باد 
 بر آنکه نیست ز فوج تو موج حادثه رازمان زمان ز کمین قضا شبیخون باد 
 اگر قضا رخ گردون ز فتنه زرد کنداز آنچه عجز ترا روی بخت گلگون باد 
 وگر قدر شب فکرت به روز دیر برداز آن چه باک ترا روز و شب همایون باد 
 همیشه تا به جهان در کمی و افزونیستعدوی ملک تو کم باد و ملکت افزون باد 
 ز کردگار به هر طاعتی که قصد کنیهزار اجرت و آن اجر غیر ممنون باد 
 ز روزگار به هر نعمتی که روی نهیهزار خدمت و هر خدمتی دگرگون باد 
 خدایگانا از غایت غلو و علوهمی ندانم گفتن که دولتت چون باد 
 دعای بنده مگر مستجاب خواهد بودکه در دهانش سخن همچو در مکنون باد 
 بدان دلیل که هردم سپهر می‌گویدهمین زمان و همین ساعت و هم‌اکنون باد