انوری (قصاید)/ای کلک تو پشت ملک عالم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (قصاید)  از انوری
(ای کلک تو پشت ملک عالم)
'


 ای کلک تو پشت ملک عالموی روز تو عید دور آدم 
 هرچ آمده زیر آفرینشزاندازه‌ی کبریای تو کم 
 وقتی که هنوز آسمان طفلآدم به طفیل تو مکرم 
 در سلسله‌ی زمان مخربر هندسه‌ی جهان مقدم 
 عدل تو شبی چو روز روشنروز تو چو روز عید خرم 
 با رای تو چرخ در مصالحالحان‌کنان که هان تکلم 
 با عزم تو دهر در مسالکاصرارکنان که هین تقدم 
 صدر تو به پایه تخت جمشیدخنگ تو به سایه رخش رستم 
 در موکب تو به میخ پروینمه بر سم مرکبانت محکم 
 در کوکبه‌ی تو طره‌ی شببر نیزه‌ی بندگانت پرچم 
 وز عکس طراز رایت توآن رفعت ونصرت مجسم 
 بر دوشت فلک قبای کحلیدر چشم قضا نموده معلم 
 در دست تو کارنامه‌ی جودبا جاه تو بارنامه‌ی جم 
 بر آب روان نگاه داردحفظ تو نشان نقش خاتم 
 در شوره ز فتح باب دستتبا نامیه هم عنان رود یم 
 در گرد جنیبت نفاذتهرگز نرسد قضای مبرم 
 در خشم تو عودهای رحمتبا زخم تو سفتهای مرهم 
 سبحان‌الله که دید هرگزدر آتش دوزخ آب زمزم 
 نوک قلم ترا پیاپیخاک قدم ترا دمادم 
 اعجاز کف کلیم عمرانآثار دم مسیح مریم 
 اسرار قضا نهاده کلکتدر خال و خط حروف معجم 
 آنجا که صریر او مقرردر معرض او عطارد ابکم 
 توقیع تو در دیار دولتتفویض همی کند مسلم 
 هر صدر به صاحبی میدهر تخت به خسروی معظم 
 در عدل تو آوخ ار نبودیمعماری کاینات مدغم 
 زیر لگد نحوس هستیهر هفت فلک شکسته طارم 
 باطل شده‌ی قضای قهرتحاصل نشود به حشر اعظم 
 کز بیم ملامت نشورشدر منفذ صور بگسلد دم 
 گر قهر تو بر فلک نهد پایدر محور عالم افکند خم 
 تاب سخطت زمین نداردچه جای زمین که آسمان هم 
 تا عرصه‌ی عالم عناصرخالی نبود ز شادی و غم 
 شادی و سعادت تو بادابا عنصر انتظام عالم 
 عمرت همه ملک و ملک باقیدورت همه عید و عید خرم 
 واندر دو جهان مخالفت رابا عجز و عنا و رنج در هم 
 با سخره‌ی سیلی حوادثیا کوره‌ی آتش جهنم 
 نازان ز تو در صدور فردوسجد و پدر و برادر و عم