انوری (قصاید)/ای ز کلک توراست کار جهان

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' انوری (قصاید)  از انوری
(ای ز کلک توراست کار جهان)
'


 ای ز کلک توراست کار جهانصاحب و صدر و افتخار جهان 
 گوهرت روی کائنات وجودمسندت پشت شهریار جهان 
 نظرت حافظ نظام امورقلمت محور مدار جهان 
 مسرع عزم تو برید قضاباره‌ی حزم تو حصار جهان 
 کار معمار عدل شامل تستحفظ بیان استوار جهان 
 هردم از جاه نو شونده‌ی تونومرادیست در کنار جهان 
 خارج از ظل رایت تو نماندهیچ دیار در دیار جهان 
 از وقوفت نهان نیارد شدنه نهان و نه آشکار جهان 
 جنبش رایت تو داند دادبکم از هفته‌ای قرار جهان 
 بر محک جلالت تو زدندمهر تا کم شد از عیار جهان 
 گر جهان خواستار تو نبدینشدی امن خواستار جهان 
 گر بداند که اختیار تو چیستهمه آن باشد اختیار جهان 
 رو که سیمرغ همت تو نشدبه فریب امل شکار جهان 
 گر نظر کردیی به آفاقشدر میان آمدی کنار جهان 
 کم کند گر خدای چرخ سخاتبکم از مدتی کنار جهان 
 دشمنت کز عداد مردم نیستناردش چرخ در شمار جهان 
 کیست او تا چو مردمان بنددناقه‌ی خویش در قطار جهان 
 تا سپهر از مدار خالی نیستبر تو بادا مدار کار جهان 
 بر مراد تو دار و گیر قضابر بساط تو کار و بار جهان 
 حافظت باد هرکجا باشیگاه و بیگاه کردگار جهان 
 بودن اندر جهان شعار تو بادتا گذشتن بود شعار جهان