امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)/بتم چو روی سوی خانه‌ی کتاب آرد

From ویکی‌نبشته
Jump to navigation Jump to search
' امیر خسرو دهلوی (انتخاب از غزلیات)  از امیر خسرو دهلوی
(بتم چو روی سوی خانه‌ی کتاب آرد)
'


 بتم چو روی سوی خانه‌ی کتاب آردزخلق اگر نکند رخ نهان که تاب آرد 
 کجاست ساقی بیدار بخت و خواب آلودکه بهر دادن جام شراب برخیزد 
 غلام نرگس مستم که بامداد پگاهقدح بدست گرفته زخواب برخیزد 
 سخن همان قدری گو که من توانم زیستنمک همان قدری زن که در جگر گنجد