اساسنامه نمونه سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


اساسنامه نمونه سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان - ۲ اردیبهشت ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس سنا و ۱ خرداد ۲۵۳۷ شاهنشاهی مجلس شورای ملی - کمیسیون‌های استخدام و امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و کشاورزی دو مجلس


این اساسنامه مشتمل بر ده ماده و دو تبصره به استناد مواد ۸ و ۹ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران‌روستایی و تجدید سازمان کشاورزی ایران پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و کشاورزی مجلس سنا درجلسات ۲۳ و ۲۷ اسفند ماه ۲۵۳۶ و ۲۵۳۷٫۲.۲ به ترتیب در جلسات بیست و هفتم و بیست و هشتم اردیبهشت ماه و اول خرداد ماه دو هزار وپانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و عمران روستایی‌مجلس شورای ملی رسید.

ماده ۱[ویرایش]

در اجرای مواد ۸ و ۹ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی‌کشور مصوب ۲۵۳۶٫۳.۲۵ سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان که در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد.

ماده ۲[ویرایش]

سازمان دارای شخصیت حقوقی است و وظایف و اختیارات آن، به شرح زیر است:

۱ - بررسی و تدوین برنامه‌های کشاورزی و عمران روستایی منطقه، هماهنگ با سایر برنامه‌های استان و در قالب برنامه‌های عمرانی و سیاستهای‌اقتصادی و کشاورزی که توسط وزارت کشاورزی و عمران روستایی اعلام می‌شود.

۲ - انجام وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی مربوط به آب کشاورزی از محل تخصیص آب برای کشاورزی تا مزرعه و ایجاد شبکه‌های‌آبیاری و زه‌کشی در استان.

۳ - انجام وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی مربوط به خاک و اراضی زراعی و اراضی جنگلی و اراضی مستحدثه ساحلی و جنگلها ومراتع و بیشه‌های طبیعی و حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت در استان.

۴ - تشویق و تجهیز بخش خصوصی و فراهم نمودن موجبات مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های کشاورزی استان.

۵ - انجام وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی در اجرای اصل نوسازی روستاها از طریق مدیریت و مباشرت در تهیه طرح ساختمان ونگهداری تأسیسات زیر بنایی حوزه‌های عمرانی و شهرهای روستایی کشاورزی و خدماتی همچنین مراکز روستایی مناسب و مساعد منطقه و کمک به‌اجرای برنامه مسکن روستاییان از طریق اعطای وام و کمک بلاعوض و تجهیز منابع محلی با همکاری و مشارکت انجمنهای ملی و خودیاری مردم.

۶ - اتخاذ تدابیر لازم برای ایجاد و توسعه صنایع کشاورزی و روستایی در روستاها و نیز صدور پروانه و در صورت لزوم پیشنهاد اعطای وام ازطریق مؤسسات اعتباری همچنین نظارت یا مشارکت در آن صنایع به وسیله شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و بخش خصوصی با رعایت‌ضوابطی که از طرف وزارت صنایع و معادن در مورد ایجاد اینگونه صنایع تعیین می‌گردد.

۷ - تنظیم برنامه اعتبارات توسعه کشاورزی استان و اجرای آن از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری مربوط.

۸ - اجرای برنامه‌های مربوط به حفظ نباتات و دام و مبارزه با آفات نباتی و بیمارهای دامی و گیاهی.

۹ - نظارت بر اجرای امور بیمه محصولات کشاورزی و دامی در استان طبق مقررات قانون بیمه محصولات کشاورزی.

۱۰ - اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی بر اساس برنامه‌های مصوب وزارت کشاورزی و عمران روستایی و بررسی نیازهای تحقیقاتی استان وپیشنهاد آن جهت اجراء در قالب برنامه‌های جامع ملی تحقیقات کشاورزی کشور.

۱۱ - کمک به ایجاد و توسعه شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی در سطح استان بر اساس برنامه‌های وزارت کشاورزی و عمران‌روستایی و صدور اجازه تأسیس واحدهای تولیدی دامی و پیشنهاد اعطای وام از طریق مؤسسات اعتباری برای این قبیل واحدها بر اساس ضوابطی که‌از طرف وزارت مذکور تعیین می‌شود.

۱۲ - کمک به تشکیل و گسترش شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی جهت تدارک عوامل تولید و توزیع و انجام سایر وظایف مربوط به‌تعاونیهای روستایی.

۱۳ - انجام سایر وظایف قانونی وزارت کشاورزی و عمران روستایی که از طرف وزیر کشاورزی و عمران روستایی به سازمان محول می‌گردد.

ماده ۳[ویرایش]

ارکان سازمان عبارتند از:

۱ - شورای عمران.

۲ - رییس کل.

ماده ۴[ویرایش]

شورای عمران دارای ۱۵ عضو به شرح زیر است:

۱ - استاندار

۲ - یک نفر نماینده از طرف وزارت کشاورزی و عمران روستایی. با انتخاب وزیر کشاورزی و عمران روستایی.

۳ - نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی.

۴ - نماینده وزارت صنایع و معادن به انتخاب وزیر صنایع و معادن.

۵ - نماینده وزارت بازرگانی به انتخاب وزیر بازرگانی.

۶ - نماینده وزارت نیرو به انتخاب وزیر نیرو.

۷ - نماینده وزارت بهداری و بهزیستی به انتخاب وزیر بهداری و بهزیستی.

۸ - نماینده وزارت راه و ترابری به انتخاب وزیر راه و ترابری.

۹ - نماینده وزارت کار و امور اجتماعی به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی.

۱۰ - نماینده سازمان برنامه و بودجه به انتخاب وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه.

۱۱ - نماینده منتخب انجمن استان.

۱۲ - نماینده منتخب از طرف شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای تولید روستایی استان به معرفی رییس کل سازمان.

۱۳ - نماینده منتخب از طرف اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی.

۱۴ - نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان.

۱۵ - نماینده اتاق کشاورزی استان.

تبصره ۱ - ریاست شورا با استاندار خواهد بود و رییس کل سازمان سمت دبیری شورا را نیز خواهد داشت.
تبصره ۲ - نمایندگان سازمانهای دولتی مذکور در این ماده باید از مأمورین شاغل در محل انتخاب شوند.

ماده ۵[ویرایش]

وظایف و اختیارات شورای عمران، به شرح زیر است.

۱ - تأیید برنامه‌های درازمدت و پنج‌ساله و سالانه سازمان برای پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه.

۲ - تصویب بودجه تفصیلی سازمان، شامل طرحها و فعالیتها و تغییر و اصلاح آنها در قالب بودجه سالانه مصوب و با استفاده از اختیار نقل وانتقال بیست درصد کل بودجه مصوب، موضوع قسمت ۴ بند ب ماده ۹ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی، به وزارت کشاورزی و عمران‌روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور.

۳ - توزیع اعتبارات مصوب در سطح استان بر حسب استعداد و ضرورتها با توجه به خط مشی‌های وزارت کشاورزی و عمران روستایی.

۴ - تصویب تشکیلات سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان با جلب نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

۵ - بررسی گزارشهای دوره‌ای فعالیتهای سازمان و اعلام نظر نسبت به آن.

ماده ۶[ویرایش]

جلسات شورا حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌گردد و در صورت ضرورت جلسات فوق‌العاده شورا بنا به درخواست رییس کل سازمان‌تشکیل خواهد شد. جلسات شورا با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات شورا با اکثریت آراء اعضاء حاضر در جلسه قابل اجراءاست.

ماده ۷[ویرایش]

رییس کل سازمان که به ترتیب مقرر در بند د ماده ۹ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی‌و تجدید سازمان کشاورزی کشور انتخاب می‌شود بالاترین مقام اجرایی سازمان و نماینده وزیر کشاورزی و عمران روستایی در استان می‌باشد.

ماده ۸[ویرایش]

وظایف و اختیارات رییس کل سازمان به شرح زیر است:

۱ - تهیه برنامه‌ها و بودجه تفصیلی و اصلاح بودجه و پیشنهاد توزیع اعتبارات و همچنین تهیه تشکیلات و گزارش فعالیتهای سازمان جهت‌تصویب شورا.

۲ - اجرای مصوبات شورا.

۳ - عزل و نصب مسئولان و کارکنان سازمان بر اساس قوانین و مقررات مربوط.

۴ - نظارت بر حسن انجام وظائف کلیه واحدها و مؤسسات تابع و وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستایی در استان.

۵ - انجام هر گونه وظیفه دیگری که از طرف وزیر کشاورزی و عمران روستایی به وی محول می‌گردد.

ماده ۹[ویرایش]

رییس کل سازمان نماینده قانونی سازمان در کلیه مراجع قضایی با حق توکیل غیر و یا تعیین نماینده می‌باشد.

ماده ۱۰[ویرایش]

رییس کل سازمان می‌تواند با مسئولیت خود قسمتی از اختیارات خود را به هر یک از مسئولان ذیربط سازمان تفویض نماید.

اساسنامه فوق مشتمل بر ده ماده و دو تبصره به استناد مواد ۸ و ۹ قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران‌روستایی و تجدید سازمان کشاورزی ایران پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و کشاورزی مجلس سنا درجلسات ۲۳ و ۲۷ اسفند ماه ۲۵۳۶ و ۲۵۳۷٫۲.۲ به ترتیب در جلسات بیست و هفتم و بیست و هشتم اردیبهشت ماه و اول خرداد ماه دو هزار وپانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری، امور اقتصادی و دارایی و کشاورزی و عمران روستایی‌ مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی