آیین‌نامه وظایف و اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی

آیین‌نامه وظایف و اختیارات شورای عالی تامین اجتماعی - مصوب ۲ بهمن ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲ آبان ۱۳۵۰ مجلس سنا و کمیسیونهای کار و امور اجتماعی و دارایی مجلسین - این قانون در تاریخ ۱۶ بهمن ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. [۱]

ماده ۱[ویرایش]

ماده ۱ - شورای عالی تأمین اجتماعی بر اساس قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت صورتی از انواع‌مؤسسات مشمول قانون مزبور تهیه خواهد نمود که به موجب آن امکان ایجاد صندوقهای جداگانه و یا متمرکز با توجه به نوع کار مؤسسات ومشخصات اجتماعی افراد مورد حمایت پیش‌بینی گردد.

صورت مزبور حاوی مهلت‌هایی برای اقدام به ایجاد صندوقهای حمایت کارمندان انواع مؤسسات مشمول خواهد بود.

تبصره - شورای عالی تامین اجتماعی ضوابط مربوط به ادامه کار صندوقهای بازنشستگی کارمندان مؤسساتی را که در تاریخ تصویب قانون حمایت‌کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت وجود داشته‌اند تعیین و اعلام خواهد نمود.

ماده ۲[ویرایش]

ماده ۲ - شورای عالی تامین اجتماعی به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کار افتادگی و فوت‌صندوق‌های حمایت کارمندان را به وسیله بازرس یا بازرسان خود مورد بازرسی قرار خواهد داد و در صورتی که نواقصی در کار آنها مشاهده شود ضمن‌صدور دستورالعملهای لازم مهلت مناسبی برای رفع نواقص مزبور تعیین خواهد نمود.

تبصره - بازرس یا بازرسان برای انجام وظایف خود حق مراجعه به دفاتر و اسناد صندوق را دارند. مسئول صندوق موظف است مدارک وتوضیحات مورد نیاز را در اختیار آنان قرار دهد.

ماده ۳[ویرایش]

ماده ۳ - هر یک از صندوق‌ها که مقررات قانونی و یا دستورالعملهای شورای عالی تأمین اجتماعی را رعایت نکند شورا پس از رسیدگی و احرازاطمینان از این امر از وزارت کار و امور اجتماعی خواهد خواست که نماینده تام‌الاختیاری از طرف خود برای اداره صندوق تعیین نماید.

نماینده مذکور تا هنگامی که به تشخیص شورای عالی تأمین اجتماعی شرایط لازم و کافی برای اداره صندوق به نحو مطلوب فراهم نشود به کار خود براساس دستورالعمل مصوب شورای عالی تأمین اجتماعی ادامه خواهد داد.

ماده ۴[ویرایش]

ماده ۴ - شورای عالی تأمین اجتماعی در مورد ترتیب استفاده از وجوه مذکور در ماده ۶ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و از کارافتادگی و فوت و یا انتقال این وجوه به صندوق مربوط و تعیین بهترین نحوه استفاده بیمه‌شدگان از مزایای مربوط همچنین برای تعیین مناسبترین نحوه‌بهره‌برداری از منابع مالی صندوقهای حمایت کارمندان مطالعات و بررسیهای لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده ۵[ویرایش]

ماده ۵ - شورای عالی تأمین اجتماعی نسبت به تصمیم مقررات تأمین اجتماعی که شامل مقررات حمایتی مربوط به از کار افتادگی - پیری - فوت - بیماری و سایر موارد تأمین اجتماعی است به افراد و طبقاتی که از آن برخوردار نیستند بر اساس گزارش کمیته‌های فنی بررسی نموده و تصمیمات‌لازم را اتخاذ خواهد نمود.

ماده ۶[ویرایش]

ماده ۶ - شورای عالی تأمین اجتماعی هماهنگی لازم را بین سازمانهایی که به نحوی از انحاء در زمینه تأمین اجتماعی فعالیت دارند از نظریکنواخت کردن حداقل‌های مربوط به میزان حق بیمه و شرایط بهره‌مندی از کمکها و میزان کمکها ایجاد خواهد نمود و ترتیبی مقرر خواهد داشت تاانتقال بیمه‌شدگان از یک سازمان یا بخش به سازمان یا بخش دیگر به سوابق بیمه آنان لطمه نزند.

تبصره - منظور از بخش در این ماده بخش دولتی و بخش خصوصی است.

ماده ۷[ویرایش]

ماده ۷ - شورای عالی تأمین اجتماعی علاوه بر وظایف و اختیارات مذکور در فوق دارای اختیارات و وظایف زیر نیز می‌باشد:

الف - بررسی و تصویب اساسنامه‌های نمونه برای انواع صندوقهای حمایت کارمندان.

ب - بررسی و تصویب سازمان و مقررات استخدامی صندوقهای حمایت کارمندان که به وسیله هیأت مدیره یا هیأت عامل صندوقها تهیه وپیشنهاد می‌گردد.

ج - تعیین حسابرس صندوقهای حمایت کارمندان.

د - بررسی و تصویب حقوق و مزایا و یا حق‌الزحمه اعضای هیأت مدیره یا هیأت عامل یا مدیر عامل و حسابرس صندوقهای حمایت کارمندان برحسب این که افراد مزبور موظف یا غیر موظف باشند بنا به پیشنهاد هیأت مدیره یا هیأت عامل صندوق‌ها.

ه - بررسی و تصویب بودجه سالانه و گزارش عملکرد و ترازنامه صندوق‌های حمایت کارمندان.

آیین‌نامه فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره در اجرای ماده۳ قانون حمایت کارمندان در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت پس ازتصویب کمیسیونهای کار و امور اجتماعی و دارایی مجلس سنا در جلسات ۵۰٫۴.۵ و ۵۰٫۸.۲، در جلسات ۵۰٫۹.۲۷ و ۵۰٫۱۱٫۲ به ترتیب به‌تصویب کمیسیونهای کار و امور اجتماعی و دارایی مجلس شورای ملی رسیده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نخست - ص. ۵۰۳