آمار و بررسی‌ها - برنامه عمرانی پنجم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

قوانین مصوب مجلس شورای ملی

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶


فصل بیست و ششم - آمار و بررسیها - ‌اعتبارات آمار و بررسیها طی برنامه پنجم عمرانی متجاوز از ۶ میلیارد ریال خواهد بود که نسبت به اعتبارات برنامه چهارم نزدیک به سه برابر می‌باشد.

هدف های اساسی[ویرایش]

‌در برنامه پنجم به آمار به عنوان یک وسیله اساسی برای برنامه‌ریزی در همه سطوح بخشهای اجتماعی - اقتصادی اهمیت داده شده است.
‌از همین رو هدفهای پیشنهاد شده برای این برنامه آن چنان است که انتظارهای گوناگونی را که از جهت مختلف از آمار وجود دارد برآورده سازد.
‌طی برنامه پنجم ضمن توجه به رفع کمبودهای موجود، برای اولین بار کوشش خواهد شد، تا آمارهای مختلف اقتصادی و اجتماعی از حالت‌وظیفه‌های پراکنده و مستقل دستگاه‌ها درآید و در قالب مجموعه واحدی به نام حسابهای ملی تنظیم گردد.
‌هر چند تدوین این حسابها به شکل کامل مستلزم دسترسی به اطلاعات بسیار است، ولی می‌توان حسابها را از صورت‌های ساده شروع کرد و تدریجاً به‌صورتهای کاملتر، تکامل بخشید.
‌با چنین برداشتی هدفهای اساسی آمار و بررسیها در برنامه پنجم به شرح زیر خواهد بود:
‌الف - با توجه به امکان عملی تدوین حسابهای ملی طی یک برنامه پنج‌ساله تولید، استخراج و انتشار جدول‌های ساده‌تر این حسابها برای برنامه پنجم‌به صورت سری‌های زمانی منظم، نخستین هدف آمار را تشکیل می‌دهد.
ب - دومین هدف آمار در برنامه پنجم، تولید، استخراج و انتشار آمارهای پایه‌ای نفوس، نیروی انسانی، مهاجرت، اشتغال بیکاری و کم‌کاری و مانند آن‌به صورت سری‌های زمانی منظم است.
پ - هدف سوم عبارت است از تولید، استخراج و انتشار منظم آمارهای جاری دستگاه‌هایی که ضمن نمایش میزان فعالیت آن دستگاه‌ها نیازمندیهای‌برنامه‌ریزی و اندازه‌گیری نتیجه‌های به دست آمده از اجرای برنامه‌ها را تأمین می‌سازد. مانند آمارهای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و رفاه و‌مانند آنها، چه در سطح کل کشور و چه در سطح استانها و شهرستانها.
ت - انجام بررسی‌های عمیق موردی که به منظور شناخت، ارزیابی، تعیین سیاست در زمینه‌های گوناگون برنامه‌ریزی لزوم پیدا می‌کند.

سیاست ها و خط مشی های کلی[ویرایش]

‌به منظور فراهم ساختن شرایط مناسب برای رسیدن به هدفهای یاد شده:
- نحوه تقسیم کار و مسئولیت میان دستگاه‌های آماری کشور به طور مشخص و دقیق معلوم خواهد گردید.
- آمار به عنوان یک وظیفه مستقل در همه دستگاه‌ها، سازمان داده خواهد شد.
- نظام گردآوری آمارهای جاری در سطح استان بر اساس نیازمندیهای برنامه و حوائج دفاتر برنامه‌ریزی منطقه‌ای، تقویت خواهد گردید.
- تعریف‌ها و تقسیم‌بندی‌های جغرافیایی، حوزه‌های آماری در دستگاه‌های مختلف همساز و قابل انطباق خواهد گردید تا بتوان آمارهای مختلف را با‌هم مقایسه کرد.
- به تحقیقات در جهت رفع نیازهای اساسی توسعه اقتصادی و اجتماعی توجه کافی مبذول خواهد گردید.

هدف ها و برنامه های مشخص[ویرایش]

‌در قالب هدفهای یاد شده که جنبه کلی دارند، پنج فعالیت ویژه طی برنامه پنجم به ترتیب زمانی زیر انجام خواهد گرفت:
- سرشماری کشاورزی در سال ۱۳۵۲
- سرشماری صنعتی و معدنی در سال ۱۳۵۳
- آمارگیری نمونه‌ای با حجم بزرگ به منظور برآورده ساختن نیازمندیهای آماری تهیه برنامه ششم در سال ۱۳۵۴
- سرشماری ده ساله نفوس و مسکن در سال ۱۳۵۵
- اصلاح سازمان آمار جاری وقایع چهارگانه از نخستین سال آغاز برنامه پنجم.

سرمایه گذاری و اعتبارات عمرانی[ویرایش]

‌اعتبارات آمار و بررسیها طی برنامه پنجم عمرانی متجاوز از ۶ میلیارد ریال خواهد بود که نسبت به اعتبارات برنامه چهارم نزدیک به سه برابر می‌باشد.

‌جدول شماره ۱ اجزای اعتبارات آمار و بررسیها را طی برنامه پنجم نشان می‌دهد.

‌جدول: دوره ۲۳ - جلد ۸ - صفحه ۴۶۱۲