پرچم/سال یکم/شمارهٔ یکم/چه بسیار دشوارها که بآسانی پیش رفته

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پرچم، سال یکم، شمارهٔ یکم، نیمهٔ اول فروردین ۱۳۲۲
چه بسیار دشوارها که بآسانی پیش رفته

چه بسیار دشوارها که بآسانی پیش رفته

کسانی میگویند: این راه که شما پیش گرفته‌اید راه بسیار دوریست. میگویم: همانا که نیک نیندیشیده‌اید، و خواست ما را نمیدانید. ما میگوییم: جهانیان باید معنی راست زندگی را بشناسند، و بآیین خرد زندگی کنند، و برای اینکار یکراه بیشتر نیست: باید معنی زندگی را روشن گردانیم، گمراهیها را براندازیم، خردها را بتکان آوریم، یک آیین بخردانه بنیاد گزاریم، باید آمیغها را باز نماییم، خردمندان و پاکدلان را از دور و نزدیک با خود همدست گردانیم. اینست راه و جز این نیست.

برخی میگویند: پیش نرود. می‌گویم: آن اندیشه پست شما است. دیگران میگویند: کار بسیار دشواریست. می‌گویم: چه بسیار دشوارها که باسانی پیش رفته، بویژه در کاریکه خواست خدا پشتیبان است. می‌گویند: از نکوهشها که بشاعران و صوفیان می‌کنید، و از خورده‌ها که به کیشها می‌گیرید بسیاری میرنجند.

می‌گویم: ما را از رنجش آنان چه باکست؟!. آنان اگر بخرد و پاکدرون بودندی از آمیغها نرنجیدندی، و چون نیستند چه بهتر که برنجند و از ما کناره جویند.