پرچم/سال یکم/شمارهٔ یکم/«پیمان» است یا «پرچم»؟

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پرچم، سال یکم، شمارهٔ یکم، نیمهٔ اول فروردین ۱۳۲۲
«پیمان» است یا «پرچم»؟

«پیمان» است یا «پرچم»؟..

چنانکه خوانندگان آگاهند ما از سال ۱۳۱۲ مهنامه پیمان را پراکنده میکردیم، و پیرار سال از بهمنماه (۱۳۲۰) به پراکندن پرچم نیز آغاز کردیم. پیمان راه خود را میداشت و پرچم راه خود را. پیمان برای جهان می بود و پرچم بیش از همه برای ایران

ولی در پیشامد آذرماه ۱۳۲۱ که همه روزنامه های ایران بریده شدند اینها نیز از میان رفت. و سپس که قانون نوین برای روزنامه ها گزارده شد ما امتیاز پرچم را گرفته، چون از همه جا یاران خواستار آن می بودند باین شدیم که هر چه زودتر پراکنده گردانیم. ولی دو چیز جلوگیر ما شد.

۱) کمی کاغذ - ما بیش از اندازه سه ماه کاغذ نمیداریم و با این بهای گزافی که اکنون کیلویی ۵۰ ریال و بیشتر گردیده از بازار نتوانستیمی خرید.

۲) کتابهایی از «ورجاند بنیاد» و مانند آن چاپ خواستیمی کرد، و اینها فرصت پرداختن بروزنامه نمیدهد.

از اینرو به پراکندن روزنامه شتاب نکردیم (ولی از آن چشم نپوشیده ایم) و چون از روز نخست در اندیشه میداشتیم که شماره های ویژه ای نیمه ماه بیرون دهیم. در اینهنگام که پیمان نیز بریده شده پرداختن بان شماره های ویژه را بخود شماردیم و اینک بیاری خدا بآن آغاز کرده ایم.

این خود چیز جداگانه ایست و بسامان و هنگام واژه ناخوانا در هر ماهی دو شماره در 48 صفحه بیرون خواهد آمد. و چون نامش پرچم، ولی خود برفت واژه ناخوانا و رویه پیمان میباشد اینست کسانی خواهند پرسید: «پیمانست یا پرچم؟..» . در پاسخ باید گفت: کنون را جانشین هر دوی آنها میباشد. باینمعنی که هم گفتارهایی را در زمینه پرچم با همان زبان روزنامه دربر داشته و هم زمینه پیمان با همان زبان خودش دنبال خواهد گردید.

در واژه ناخوانا آغاز کنیم. و در آنحال این نیمه ماهه تنها در زمینه گفتارهای پیمانی خواهد بود دفتر پرچم