هزار و یک سخن/ت

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
هزار و یک سخن در امثال و نصایح و حکم (۱۲۹۹ خورشیدی) از امیرقلی امینی
ت

(ت)

 1. تا پریشان نشود کار بسامان نرسد
 2. تا تریاق از عراق آرند مارگزیده مرده باشد.
 3. تا تنور گرم است نان توان بست
 4. تا جان در خطر ننهی بر دشمن ظفر نیابی
 5. تا جای ندانی پای منه
 6. تا جوانی دم را غنیمت دان
 7. تا دانه نیفشانی خرمن بر نگیری
 8. تا رنج نبری گنج نیابی
 9. تا شب نروی روز بجائی نرسی
 10. تا صلح توان کرد در جنگ مکوش
 11. تا کار بزر بر آید جان در خطر افکندن نشاید
 12. تا که دستت میرسد کاری بکن
 13. تا مار راست نشود بسوراخ نرود
 14. تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو و خر
 15. تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها
 16. تا نشوی پیر ندانی که چیست
 17. تا نیکو نیندیشی مگوی
 18. تا هیزم بر جای است آتش نمیرد
 19. تخم دزد شتر دزد می‌شود
 20. تخم محنت هر که کارد رنج دل بار آورد
 21. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است
 22. ترس برادر مرگ است
 23. ترسو هرگز بمراد دل نرسد
 24. ترک عادت موجب مرض است
 25. ترک فرصت مورب اسف است
 26. تعارف آمد و نیامد دارد
 27. تعجیل بد است و لیکن در کار خیر نیکو است
 28. تعجیل نکو نیست مگر در دو مقام نواختن مهمان و پرداختن وام
 29. تعجیل و شتاب را خسران بی‌شمار است
 30. تعریف آن است که دشمن بکند
 31. تعریف خود کردن پنبه خائیدن است
 32. تقدیر چه سابق است تدبیر چه سود
 33. تکلف گر نباشد خوش توان زیست
 34. تکیه بر جبار کن تا برسی بر مرام
 35. تلخی اندک که شیرینی بسیار بار آورد به از شیرینی اندک کزو تلخی بسیار زاید
 36. تندرستان را نباشد درد ریش
 37. تنها مانی چو یار بسیار کشی
 38. تواضع پیشهٔ بزرگان است و تکبر شیوهٔ فرومایگان (ع)
 39. تواضع ز گردن فرازان نکوست
 40. توانگر بی هنر درویش است و درویش هنرمند سخی (م)
 41. توانگر جاهل زر اندود است و فقیر عارف گوهر خاک آلود
 42. توبه قمارباز بی‌پولی است
🞻 توبه گرگ مرگ است
🞻 توکل کن تا بیابی رستگاری
 1. تیری که از کمان برفت بر نمی‌گردد
 2. تیمار غریبان سبب ذکر جمیل است