مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۸۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۸۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۳۷

۴شنبه ۱۷ مهر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۸۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۸۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز دوشنبه ۹ مهر ۱۳۳۰ نشست ۱۸۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات آقای رئیس و بیانات قبل از دستور آقایان شوشتری - اسلامی - پیراسته - صدری
۳- نقدیم لایحه اساسنامه شرکت ملی نفت به وسیله آقای دکتر معظمی مخبر هیات مختلط
۴- معرفی آقای فیوضات به معاونت وزارت فرهنگ به وسیله آقای وزیر فرهنگ
۵- بیانات آقایان: کشاورز صدر - دکتر شایگان - فرهودی - جمال امامی به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه
۶- تصویب و فوریت و طرح گزارش کمیسیون نظام راجع به مشمولین غایب و فراری
۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه