مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۹ آبان ۱۳۲۹ نشست ۷۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۶۲

۱شنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۷۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۷۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه نهم آبان ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بقیه سوال آقایان دکتر بقائی و مکی از آقای وزیر جنگ و جواب آن
۳- بیانات آقای دکتر مصدق
۴- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به قانون تصفیه کارمندان دولت
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه