مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۸ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۶۳

۲شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۲۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۲۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳شنبه ۸ اسفند ۱۳۲۹ نشست ۱۲۲

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: تیمورتاش - شوشتری - نورالدین امامی - دکتر مجتهدی - مکی - گنجه
۳- قرائت گزارش راجع به انتخاب دو نفر از هر شعبه برای کمیسیون توافق اعضای کمیسیون‌ها
۴- مذاکره راجع به تاخیر روز استیضاح
۵- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به شهریه‌ها
۶- ختم جلسه به عنوان تنفس