مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ مرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون راجع به واگذاری چهارده میلیون لیره از ارز موجود در حساب پشتوانه به اختیار دولت

قانون مربوط به اجازه تمدید حکومت نظامی برای مدت دو ماه در پاره‌ای از نقاط خوزستان

قانون اجازه اعطای هشت میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل ساختمان و تهیه جشن هزاره حکیم ابوعلی سینا

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۸۱

۵شنبه ۱۰ امرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۷۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۷۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۳ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۷۳

فهرست مطالب:

۱- بیانات آقای نایب رئیس راجع به مذاکرات جلسه خصوصی
۲- تصویب صورت مجلس
۳- تقدیم تقاضای دو ماه تمدید حکومت نظامی در هفت نقطه خوزستان
۴- تقدیم لایحه راجع به اعتبار تکمیل ساختمان مقبره ابوعلی سینا به وسیله آقای وزیر فرهنگ
۵- تقدیم لایحه تقاضای اعتبار جهت دفع سن به وسیله آقای وزیر کشاورزی
۶- بقیه مذاکره در گزارش اجازه انتقال ۱۴ میلیون لیره از پشتوانه اسکناس به حساب دولت
۷- ختم جلسه به عنوان تنفس