مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۶۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۶۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۵۶

۴شنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۶۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۶۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۶۰

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورتمجلس جلسات ۲۶ و ۲۸ خرداد
۲- بیانات قبل ار دستور - آقایان گودرزی - اسلامی - حاذقی
۳- بیانات آقای شوشتری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه
۴- بیانات آقای نخست‌وزیر و تقاضای تشکیل جلسه عصر - تنفس
۵- بیانات آقای نخست‌وزیر و ابراز رای اعتماد به دولت ایشان
۶- تقدیم لایحه اجازه پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه خرداد و تیر به وسیله آقای وزیر دارایی
۷- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری
۸- تصویب دو فوریت و خاتمه مذاکره لایحه اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه خرداد و تیر ۱۳۳۰
۹- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه