مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ مرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

تصمیم قانونی دایر به‌ابراز رای‌اعتماد به دولت جناب آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر امرداد ۱۳۳۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳۰ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۰۳

۴شنبه ۶ شهریور ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۸۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۸۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز چهارشنبه ۳۰ امرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۸۲

فهرست مطالب:

۱- گزارش آقای نخست‌وزیر راجع به جریان نفت و تقاضای رای اعتماد و ابراز رای اعتماد مجلس به دولت ایشان
۲- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه