مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون اجازه مصرف سی میلیون ریال از محل صرفه‌جویی‌های کل کشور در سال ۱۳۲۹ جهت ساختمان راه اهواز به شیراز

قانون برقراری فوق‌العاده درباره آقای ملک‌الشعرا بهار و ترمیم حقوق بازنشستگی آقای نظام‌الدین وفا

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات گزارش کمسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۲۴

۵شنبه ۲۸ دی ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۰۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

نشست ۱۰۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: مخبر فرهمند - مکی - حاذقی - جمال امامی - دکتر سید امامی
۳- طرح و خاتمه مذاکره گزارش راجع به فوق‌العاده آقای ملک‌الشعرای بهار
۴- اخذ رای و تصویب اعتبار تکمیل راه‌سازی شیراز - اهواز
۵- تقدیم شش فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی
۶- بیانات آقای وزیر بهداری راجع به وبای هندوستان
۷- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به تفاوت عیدی مستخدمین جزء
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه