مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

قانون مکلف بودن دولت به تنظیم لایحه منع تهیه و استعمال مواد الکلی

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۴ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۳

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۲۰۰۱

۱شنبه ۸ دی ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۱۳

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۱۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۲۴ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۳

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - تیمورتاش - آزاد
۳- اخذ رای و تصویب فوریت لایحه برقراری شهریه درباره ورثه مرحوم سرهنگ نوریشاد
۴- بیانات آقای امامی اهری به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه
۵- طرح و تصویب طرح تکلیف تقدیم لایحه اجرای منع مشروبات الکلی
۶- معرفی تیمسار علوی مقدم به معاونت وزارت جنگ به وسیله آقای وزیر جنگ
۷- بیانات آقای آشتیانی‌زاده به عنوان ماده ۹۰ آیین‌نامه
۸- تعیین موقع جلسه آینده - ختم جلسه