مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

تصمیم قانونی دایر به انتخاب کمیسیون ۱۸ نفری از شعب برای رسیدگی به قرارداد الحاقی نفت

قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات بازنشستگی افسران و درجه‌داران و افراد ارتش

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۱ دی ۱۳۲۹ نشست ۱۰۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات گزارش کمسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلسین - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۲۳

۴شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۱۰۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

نشست ۱۰۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۵شنبه ۲۱ دی ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای شعاعی وزارت دارایی
۳- بیانات آقای گنجه در تعقیب اظهارات جلسه قبل خود
۴- معرفی آقای دکتر افخم حکمت به معاونت وزارت کشور به وسیله آقای وزیر کشور
۵- طرح و تصویب طرح فوری راجع به اختیار کمیسیون نفت جهت تعیین وظیفه دولت در امر نفت
۶- اخذ رای و تصویب گزارش راجع به تفاوت حقوق بازنشستگی عده‌ای از افسران و درجه‌داران و افراد ارتش
۷- معرفی آقای مهندس مصدق به معاونت وزارت راه و تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه
۸- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه