مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۳۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون اجازه پرداخت یک دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ماه ۱۳۳۰

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۳۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۰۲

شنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۳۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۳۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۳۰ نشست ۱۳۸

فهرست مطالب:

۱- بیانات آقایان حائری‌زاده - رئیس - معدل - مکی - تیمورتاش - ملک‌مدنی - محمدعلی مسعودی دایر به ابراز تاثز از فوت مرحوم ملک‌الشعرای بهار و بیانات آقایان فولادوند و شوشتری ضمن طرح و تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: اسلامی - بهادری - مکرم
۳- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی
۴- بیانات آقای حاذقی طبق ماده ۹۰
۵- طرح و خاتمه مذاکره لایحه اجازه پرداخت یک‌ دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت فروردین ۱۳۳۰
۶- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه