مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۴

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۴۱

۵شنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۵۴

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۵۴

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنج‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۴

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدرزاده - شوشتری - حاذقی
۳- بقیه شور اول عهدنامه مودت بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور هاشمی اردن
۴- معرفی سرلشکر وثوق به معاونت وزارت جنگ به وسیله آقای وزیر جنگ
۵- طرح و خاتمه مذاکره شور اول عهدنامه مودت بین ایران و ایتالیا
۶- مذاکره در دستور گذاردن لایحه تکمیل کادر شهربانی
۷- طرح پیشنهادات مواقع انعقاد جلسات در ماه رمضان
۸- تصویب یک قوریت لایحه تکمیل کادر افراد شهربانی
۹- اخذ رای نسبت به پیشنهادات موقع تشکیل جلسات
۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه