مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۸

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هشتم – شماره ۲۰۵۲

۴شنبه ۷ اسفند ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۱۸

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۱۸

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۱۵ دی ۱۳۳۰ نشست ۲۱۸

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- تصویب سه فوریت طرح پیشنهادی راجع به انتخاب کمیسیون نظارت انتخابات
۳- ختم جلسه جهت تشکیل جلسه خصوصی