مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ بهمن ۱۳۲۹ نشست ۱۱۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال ششم – شماره ۱۷۴۲

۵ شتبه ۱۹ بهمن ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۱۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۱۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- سوال آقای فرهودی راجع به سد کرخه و جواب آقای وزیر کشاورزی
۳- سوال آقای قاسم فولادوند راجع به آب و برق بروجرد و مبارزه با سن و جواب آقایان وزیر کشاورزی و وزیر کشور
۴- اخذ رای و تصویب ماده اول گزارش بهداشت شهری
۵- اخذ رای و تصویب تفاوت عیدی مستخدمین جزء
۶- اخذ رای و تصویب فوق‌العاده آقایان ملک‌الشعرای بهار و نظام وفا
۷- اخذ رای و نصویب مستمری آقای اسدالله کیانی
۸- بقیه مذاکره در گزارش کمیسیون‌های بهداری و دادگستری راجع به بهداشت شهر
۹- بیانات قبل از دستور - آقایان: حاذقی - محمدعلی مسعودی - معدل
۱۰- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه