مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم

قانون طرز اجرای اصل ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۴ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۰

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۹۸۹

شنبه ۲۳ آذر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۲۱۰

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۲۱۰

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنچ‌شنبه ۱۴ آذر ۱۳۳۰ نشست ۲۱۰

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: آشتیانی‌زاده - ابریشم‌کار - برومند
۳- طرح گزارش‌ کمیسیون‌های بودجه و راه راجع به برنامه ده ساله راه‌سازی
۴- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه