مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۲

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۲ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۲

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۳۵

۵شنبه ۱۶ خرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۵۲

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۵۲

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱۲ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۲

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: فرهودی - گنجه - ناظرزاده و توضیحات آقای وزیر فرهنگ
۳- تعیین جلسه فوق‌العاده جهت طرح سوالات
۴- اخذ رای و تصویب اعتبار ادامه مبارزه با ملخ
۵- اخذ رای و تصویب کمک هزینه ترمیم حقوق دبیران و آموزگاران
۶- ختم جلسه به عنوان تنفس