مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری شانزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری شانزدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره شانزدهم
مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ مهر ۱۳۲۹ نشست ۶۵

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل متن قوانین – تصویبنامه‌ها – صورت مفصل مذاکرات مجلس شورای ملی – مذاکرات مجلس سنا

اخبار رسمی – فرامین – انتصابات – آیین‌نامه‌ها – بخشنامه‌ها - آگهی‌های رسمی و قانونی سوالات

سال ششم – شماره ۱۶۴۲

روزنامه یومیه - مدیر: سیدمحمد هاشمی

۲شنبه ۱۷ مهر ماه ۱۳۲۹

دوره شانزدهم قانونگذاری

شماره مسلسل ۶۵

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۶۵

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۳شنبه ۱۱ مهر ماه ۱۳۲۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت‌مجلس‌های قبلی
۲- بقیه شور اول لایحه تصفیه و ارجاع به کمیسیون
۳- قرائت سه فقره استیضاح
۴- اجرای مراسم تحلیف به وسیله آقای آبکار نماینده ارامنه جنوب
۵- بیانات بعد از دستور - چند نفر از آقایان نمایندگان
۶- تقدیم یک فقره لایحه بهداشت شهر از طرف آقای وزیر بهداری و ده فقره لایحه از طرف آقای وزیر راجع به تکمیل کادر شهربانی و لوله‌کشی شهر تهران
۷- طرح فوریت لایحه بهداشت شهری و تصویب آن
۸- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقای وزیر کار
۹- موقع دستور جلسه آینده - ختم جلسه