لاهوتی (قطعه‌ها و منظومه‌ها)/همه دانا شده‌ایم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' لاهوتی (قطعه‌ها و منظومه‌ها)  از ابوالقاسم لاهوتی
(همه دانا شده‌ایم)
'


 ما فقیران که چنین عالم و دانا شده ایمهم توانا شده ایم، 
 همه کوران قدیمیم که بینا شده ایم،همه دانا شده ایم 
 ما همه کم بغلانیم که در دور امیربنده بودیم و اسیر؛ 
 بین چه آزاد و خوش از دولت شورا شده ایم،همه دانا شده ایم. 
 بس که در بند بماندیم و به زنجیر شدیمخسته و پیر شدیم، 
 فتح اکتبر به پیش آمد و برنا شده ایم،همه دانا شده ایم. 
 سال ها بود که بودیم چو گنگ و کر و کوربنده و بردۀ زور، 
 ما که اکنون همه دانشور و گویا شده ایم،همه دانا شده ایم. 
 در جهالت همه بیمار و پریشان بودیم،زار و نالان بودیم. 
 داروی علم بخوردیم و مداوا شده ایم،همه دانا شده ایم. 
 ما که بودیم غلامان و مریدان ز این پیشپیش خان و درویش، 
 صاحب مملکت و حاکم و شورا شده ایم،همه دانا شده ایم. 
 ما که بودیم در آن دوره به نزد همه کسکمتر از مور و مگس 
 بلشویسم آمد و اینگونه توانا شده ایم؛همه دانا شده ایم. 
 تودۀ رنجبرانیم که با روی زمیندر همه روی زمین 
 متحد بهر عوض کردن دنیا شده ایم،همه دانا شده ایم. 

ستالین آباد، دسامبر ۱۹۲۹