قرار داد خرید اسلحه بین ایران و فرانسه (۱۸۰۸ میلادی)

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قرار داد خرید اسلحه بین ایران و فرانسه (۱۸۰۸ میلادی)
از میرزا شفیع مازندرانی و کلود ماتیو گاردان
این معاهده در تاریخ ۲۱ ژانویه ۱۸۰۸ میلادی در تهران بین میرزا شفیع‌خان مازندرانی صدراعظم فتحعلی‌شاه قاجار و ژنرال گاردان فرستادهٔ ناپلئون بناپارت به ایران نوشته شد.

بسم الله تعالی شأنهُ

 

چون قبل ازین پادشاه جمجاه کیوان بارکاه ایران خواهشمند این مطلب کردیده بود که موازی بیست هزار تفنک سرنیزه‌دار بجهة سالدات از جبه‌خانه حضرت امپراطور اعظم پادشاه ایطالیه بایران اورده شود امپراطور خواهش پادشاه والاجاه ایران را قبول نموده درینوقت عالیجاه رفیع جایکاه عظمت و حشمت و اجلال دستکاه اصفجاهی میرزا شفیع دستور معظم مکرم پادشاه سلیمان جایکاه دولت علیه ایرانیه و عالیجاه معلی جایکاه جنرال غاردان‌خان ایلچی حضرت امپراطور از جانب دولت بهیه فرانسه با هم نشسته این مطالب را قرارداد نمودند و از دو طرف قبول کردند که ان شا الله بنا بر خیرخواهی فیمابین دولتین علیتین باشد

مطلب اول

موازی بیست هزار تفنک بجهة سالدات که وجه قیمت هر یکی از انها مبلغ یکتومان و پنجهزار دینار تبریزی بوده باشد بانضمام سرنیزه غلاف‌دار و سوزن ماشه‌کاه و پنجهزار قالب کولوله و دو هزار و پانصد کولوله‌کش و صد هزار سنک از جانب دولت فرانسه بدولت علیه عالیه ایران تسلیم شود بنابر خواهش سلطان ایران

مطلب دویم

این بیست هزار تفنک را در کشتیهای دولت فرانسه جا داده و از بحر عمان روانه مملکت ایران نموده در بندر بوشهر و هرکاه چنانچه مانعی بهمرسد در بندرات دیکر لنکراندازی نمایند

مطلب سیم

در وقت ورود کشتیهای فرانسیس از جانب دولت علیه ایران و از جانب سرکردکان کشتیها مباشر تعیین شود که بحامل تفنکها رسیده تحویل نمایند

مطلب چهارم

در باب اداء قیمت تفنکها که مبلغ سی هزار تومان بحساب ایران و بحساب فرانسه موازی ششصد هزار فرانک می‌شود شرط و تعهد این است که در وقت تسلیم تفنکها وجه قیمترا بسرداران کشتیهای فرانسیس بسپارند و هرکاه سرداران کشتیها در عوض قدری ازان تنخواه اجناس ماکولی مثل ارد یا برنج یا کاو و یا کوسفند بخواهند بایشان بدهند و هرکاه نخواهند وجه بکیرند

مطلب پنجم

باعلام شرعی تحریر شد بزبان ایرانی و زبان فرانسیس که سواد ان اعلام در نزد مباشران هر دو طرف سپرده و سواد علیحده هم بدفتر سفارت فرانسیس که در پای تخت ایران میباشد سپرده شود که انها را حفظ نمایند

مطلب ششم

پادشاه والاجاه کیوان بارکاه ایران خواهش کرده است که چند نفر اهل حرفه از قرار تفصیل از جانب دولت فرانسه روانه ایران کردند و مواجب


سازنده مکری
و ماهوت

نقاش

باسمه‌چی کتاب

واژه ناخوانا و بلورساز
و بلورتراش

میناساز و سازنده
پرپوره و مینای الوان

ساعت‌ساز که ساعتی
اندک بزرک تواند ساخت

زرکر و کنده‌کار
و جواهرتراش و نقاش زرکر

فنرساز و چخماق ساز
و سایر اسباب اهن

چیت ساز

چینی ساز

نجار

سنک تراش

توبجی جور و عراده‌ساز

معدن‌جوی و کار
کن معدن

عکس‌ساز
و باروط ساز

انها را هریک فراخور صنعت و حرفه ایشان از سرکارکردون اقتدار پادشاهی بناکذاری خواهد شد تحریر فی شهر ذی قعده الحرام سنه ۱۲۲۲

مطابق یکهزار و دویست و بیست و دو هجری واژه ناخوانا

این اثر در سراسر جهان در مالکیت عمومی قرار دارد چون از تاریخ مرگ پدیدآورندهٔ آن بیش از ۱۰۰ سال گذشته است.